Cerca

Les accions representen una part proporcional del capital social d'una societat; per tant, els accionistes són copropietaris de les empreses en proporció a la seva participació. Són valors participatius negociables i lliurement transmissibles.

La inversió en accions d'una empresa es pot fer en el moment en què s'emeten o es posen en circulació o recorrent al mercat secundari, on es negocien.