Cerca

Els certificats són valors que repliquen un actiu subjacent i la seva evolució i donen dret a rebre un import determinat sobre el nominal del certificat en funció de la variació del subjacent. Aquest actiu pot ser un índex borsari, una cistella d'accions, divises o matèries primeres. Són emesos per entitats financeres.

Els certificats es negocien a la borsa. Es poden admetre a negociació a la borsa espanyola certificats que estan exempts d'obligació de registre de fullet perquè han estat emesos fora d'Espanya (passaports rebuts per la CNMV). La inversió en certificats s'ha de fer a través d'intermediaris financers autoritzats que s'encarregaran de canalitzar les ordres al mercat.