Fullet informatiu de valors

Emissions, ofertes públiques de venda i subscripció de valors (OPV/OPS) i admissions

El fullet informatiu per a la venda o admissió de valors en mercats regulats és un document que l'emissor ha d'elaborar i publicar abans de començar a vendre els valors al públic o abans d'admetre'ls a negociació. No obstant això, la llei no requereix cap fullet en cas d'ofertes privades (per exemple, les que s'adrecen a menys de 150 inversors o les de valors que tinguin un valor nominal de, com a mínim, 100.000 €). La llei també preveu excepcions a l'obligació de publicar un fullet per a certs tipus d'ofertes públiques o admissions (per exemple, les que s'adrecen als empleats de la companyia o les d'accions que es lliuren gratuïtament als accionistes).

El fullet ha de contenir tota la informació necessària perquè els inversors puguin avaluar els actius i passius, la situació financera, els beneficis i les pèrdues, així com les perspectives de l'emissor i, eventualment, del garant i dels drets inherents als valors. La CNMV l'ha de aprovar abans de la seva publicació; en la revisió, la CNMV comprova que el fullet contingui totes les informacions que requereix la llei i que aquestes informacions són consistents entre si i es presenten d'una manera comprensible.

Ofertes públiques d'adquisició d'accions (OPA)

El fullet és un document que recull la informació necessària (oferent, societat afectada, contraprestació oferta, condicions, finalitat de l'operació i procediment d'acceptació i liquidació) perquè els destinataris d'una oferta pública d'adquisició d'accions puguin prendre la decisió d'acceptar-la o no. Es tracta d'un document oficial, el contingut mínim del qual ve determinat per la normativa, i que es troba subjecte a l'aprovació de la CNMV i a la publicació posterior per part de l'oferent. Es pot consultar a la pàgina web de la societat afectada i a la de la CNMV. Juntament amb el fullet s'elabora un anunci que conté les dades essencials que consten en el fullet de l'oferta.

Fullet d'institució d'inversió collectiva (IIC)

Document informatiu que recull les característiques bàsiques d'una IIC (fons o societat d'inversió). Es tracta d'un document oficial, el contingut mínim del qual ve determinat per la normativa: política d'inversió, tipus de fons, evolució de les rendibilitats passades, perfil de l'inversor objectiu, règim de comissions, etc. Segons el contingut, n'hi ha de dos tipus: el fullet complet i DFI (dades fonamentals per a l'inversor). L'entitat comercialitzadora ha de lliurar aquest darrer fullet a l'inversor, de manera gratuïta, abans de la subscripció de les participacions o accions. La CNMV revisa els fullets de les IIC, els quals es poden consultar en els registres públics d'aquest organisme i a la pàgina web de la gestora.