Fullet informatiu de valors

Emissions, ofertes públiques de venda i subscripció de valors (OPV/OPS) i admissions

El fullet informatiu per a la venda o admissió de valors en mercats regulats és un document que l´emissor ha d´elaborar i publicar abans de començar a vendre els valors al públic o abans d´admetre´ls a negociació. No obstant això, la llei no requereix cap fullet en cas d´ofertes privades (per exemple, les que s´adrecen a menys de 150 inversors o les de valors que tinguin un valor nominal de, com a mínim, 100.000 €). La llei també preveu excepcions a l´obligació de publicar un fullet per a certs tipus d´ofertes públiques o admissions (per exemple, les que s´adrecen als empleats de la companyia o les d´accions que es lliuren gratuïtament als accionistes).

El fullet ha de contenir tota la informació necessària perquè els inversors puguin avaluar els actius i passius, la situació financera, els beneficis i les pèrdues, així com les perspectives de l´emissor i, eventualment, del garant i dels drets inherents als valors. La CNMV l´ha de aprovar abans de la seva publicació; en la revisió, la CNMV comprova que el fullet contingui totes les informacions que requereix la llei i que aquestes informacions són consistents entre si i es presenten d´una manera comprensible.

Ofertes públiques d´adquisició d´accions (OPA)

El fullet és un document que recull la informació necessària (oferent, societat afectada, contraprestació oferta, condicions, finalitat de l´operació i procediment d´acceptació i liquidació) perquè els destinataris d´una oferta pública d´adquisició d´accions puguin prendre la decisió d´acceptar-la o no. Es tracta d´un document oficial, el contingut mínim del qual ve determinat per la normativa, i que es troba subjecte a l´aprovació de la CNMV i a la publicació posterior per part de l´oferent. Es pot consultar a la pàgina web de la societat afectada i a la de la CNMV. Juntament amb el fullet s´elabora un anunci que conté les dades essencials que consten en el fullet de l´oferta.

Fullet d´institució d´inversió collectiva (IIC)

Document informatiu que recull les característiques bàsiques d´una IIC (fons o societat d´inversió). Es tracta d´un document oficial, el contingut mínim del qual ve determinat per la normativa: política d´inversió, tipus de fons, evolució de les rendibilitats passades, perfil de l´inversor objectiu, règim de comissions, etc. Segons el contingut, n´hi ha de dos tipus: el fullet complet i DFI (dades fonamentals per a l´inversor). L´entitat comercialitzadora ha de lliurar aquest darrer fullet a l´inversor, de manera gratuïta, abans de la subscripció de les participacions o accions. La CNMV revisa els fullets de les IIC, els quals es poden consultar en els registres públics d´aquest organisme i a la pàgina web de la gestora.