Presentació

Amb data 1 d’octubre de 2014 es va publicar al BOE la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta llei va entrar en vigor l’1 de gener de 2015. S’ha elaborat un quadre resum amb les noves taxes classificades per àrees departamentals de la CNMV.

Amb data 27 de gener de 2015 es va publicar al BOE l’Ordre ECC/51/2015, del 22 de gener, per la qual s’aproven els models oficials de liquidació i autoliquidació de les taxes establertes per la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La Resolució del 30 de gener de 2015 de la CNMV estableix el procediment i les condicions per al pagament a través d’entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria i per via telemàtica de les taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la CNMV.

Els models de sol·licitud d’examen de la documentació relativa a operacions regulades en les seccions primera i segona de la Llei 16/2014, del 30 de setembre, es poden descarregar a l’apartat Models Normalitzats d’Emissors.

Fins a la data d’entrada en vigor de la nova llei, les taxes de la CNMV estaven regulades en el Reial decret 1732/1998, del 31 de juliol, sobre taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la CNMV (resum taxes RD 1732/1998).

Amb datAmb data 18 de març de 2023 s´ha publicat en el BOE la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d´Inversió. La Disposició final octava modifica la Llei 16/2014, de 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la CNMV. En virtut d´això, es modifiquen determinades tarifes de taxes de la CNMV (aplicable a les taxes reportades a partir del 07/04/2023). S´ha elaborat un quadre resum amb les noves tarifes classificades per àrees departamentals de la CNMV (Resum taxes Llei 6/2023).

Consulta i pagament de taxes

Per poder accedir al servei de consulta i pagament de taxes de la CNMV, haurà de disposar d’identificació d’usuari i clau d’accés al servei CIFRADOC/CNMV de la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica

Per accedir al servei de consulta i pagament de taxes liquidades per la CNMV haurà d’introduir a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica de la web de la CNMV el seu nom d’usuari i clau d’accés. Per obtenir-los cal enviar la sol·licitud d’autorització emplenada degudament al número de fax que s’hi indica.

Per poder fer el pagament d’una autoliquidació de la taxa per expedició de certificats haurà d’introduir a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica del web de la CNMV l’usuari AUTOTASA i la clau 123456.

El web de la CNMV presentarà les liquidacions emeses en els últims 6 mesos, de cada subjecte passiu, sense tenir en compte si s´ha efectuat el pagament o no. Exemple de dades mostrades quan s’accedeix a la consulta:

Relació de liquidacions practicades en els últims 6 mesos, sense tenir en compte si se n’ha efectuat el pagament o no
N. liquidació Data emissió Fet imposable Quota per pagar
111486 20/10/2014 Supervisió admissió AIAF > 18 mesos 99,00 €
111496 24/10/2014 Fullet admissió negociació accions 1.813,55 €
112156 14/11/2014 Fullet modificació valors sense modif. 169,47 €
112200 19/11/2014 Fullet modificació valors sense modif. 169,47 €
112380 21/11/2014 Fullet admissió negociació accions 3.563,64 €
30423 22/10/2014 Supervisió dels membres de MEFF RF 0,39 €
30434 22/10/2014 Supervisió dels membres de MEFF RV 7.542,86 €
30497 28/10/2014 Supervisió dels membres d´AIAF 674,34 €
30554 28/10/2014 Supervisió dels membres de Borsa 144.366,38 €
30614 28/10/2014 Supervisió participants Soc. Sistemes 709.162,26 €

Per efectuar el pagament de les taxes liquidades per la CNMV es pot optar pel pagament per via telemàtica —en aquest cas s’han de complir uns requisits determinats— o pel pagament a l’oficina de l’entitat de dipòsit  col·laboradora en la gestió recaptadora, en efectiu o mitjançant càrrec en compte.

No-residents

Els subjectes passius de taxes de la CNMV que no siguin residents a Espanya hauran de nomenar un representant a Espanya a l’efecte del pagament de taxes de la CNMV, emplenant el formulari d’Acord de representació, en els termes que estableix l’article 6 de la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors:

Article 6. Representació de subjectes passius no residents.

 1. En el cas de liquidacions que ha de practicar la CNMV, si el subjecte passiu fos una persona o entitat no resident en el territori nacional, haurà de nomenar un representant a Espanya a l’efecte del pagament de les taxes de la CNMV.
 2. El representant amb domicili en territori espanyol serà qui es relacioni amb la CNMV en qüestió de taxes, atendrà les actuacions administratives que se’n derivin i serà responsable solidari per al pagament de la taxa.

Així mateix, en el cas que el subjecte passiu (entitat o persona física) no disposi d’un CIF atorgat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, se li assignarà un d’ofici (aquest tràmit el realitzarà la CNMV). Aquest CIF es reflectirà en la liquidació de la taxa corresponent.

Taxes

 • Llei 6/2023 , de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d´Inversió. Disposició final octava (resum taxes Llei 6/2023). 
 • Llei 22/2021, del 28 de desembre, de Pressupostos Generals de lany 2022. Article 66 (Resum taxes Llei 22/202).
 • Llei 11/2020 , del 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. Article 74 (Resum taxes Llei 11/2020).
 • Llei 6/2018, del 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. Article 86 (resum taxes Llei 6/2018).
 • Llei 3/2017, del 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. Article 64 (resum taxes Llei 3/2017).
 • Resolució del 19 d’abril de 2016, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es publica el conveni de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per recaptar en via executiva les taxes d’aquest ens.
 • Ordre HAP/2046/2015, del octubre, per la qual es modifica l Ordre del 4 de juny de 1998, per la qual es regulen aspectes determinats de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.

 • Resolució del 30 de gener de 2015, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual s’estableix el procediment i les condicions per al pagament a través d’entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria i per via telemàtica de les taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • Ordre ECC/51/2015, del 22 de gener, per la qual s’aproven els models oficials de liquidació i autoliquidació de les taxes establertes per la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (En vigor des de l’1 de gener de 2015) (vegeu quadre resum). (Modificat per la Llei 5/2015, del 27 d’abril, de foment del finançament empresarial).
 • Llei 22/2013, del 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. Article 82 (vegeu quadre resum)
 • Llei 23/2005,  del 18 de novembre, de reformes en matèria tributària per a l’impuls de la productivitat.
 •  Llei 58/2003   del 17 de desembre, general tributària.
 • Ordre HAC/729/2003  del 28 de març, per la qual s’estableixen els casos i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constitueixen recursos de l’Estat i els seus organismes públics.
 • Ordre del 4 de juny de 1998 per la qual es regulen aspectes determinats de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.
 • Ordre de l’11 de desembre de 2001 per la qual es modifica l’Ordre del 4 de juny de 1998, per la qual es regulen aspectes determinats  de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.

Novetats

 • Amb data 18 de març de 2023 s´ha publicat en el BOE la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d´Inversió. La Disposició final octava modifica la Llei 16/2014, de 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la CNMV. En virtut d´això, es modifiquen determinades tarifes de taxes de la CNMV (aplicable a les taxes reportades a partir del 07/04/2023). S´ha elaborat un quadre resum amb les noves tarifes classificades per àrees departamentals de la CNMV (Resum taxes Llei 6/2023).
 • Informació sobre les taxes aplicades per la CNMV per les activitats transfrontereres dels GFIA, els gestors de FCRE, els gestors de FESE i les societats de gestió d´OICVM:
  • L´article 2 del Reglament d´Execució (UE) 2021/955 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, estableix que les autoritats competents publicaran la informació relativa a les taxes o els càrrecs aplicats per l´exercici de les seves funcions en relació amb les activitats transfrontereres dels gestors d’inversió alternatius (GFIA), els gestors de fons de capital de risc europeus (FCRE), els gestors de fons d’emprenedoria social europeus (FESE) i les societats de gestió d’organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM).
  • En aquest enllaç es recull la informació referent a les taxes que la CNMV aplica per aquests conceptes.
 • A continuació es detalla un calendari orientatiu per a un exercici x, perquè serveixi com a guia als subjectes passius de les taxes de caràcter periòdic de la CNMV:
Calendari orientatiu de taxes per a l’exercici x
Tarifa Data de meritació Data dada base imposable Data recepció informació Data estimada liquidació
Tarifa 5.1 01/01 01/01 02/01 01/02/x
Tarifa 5.2 01/01 01/01 02/01 01/02/x
Tarifa 6.1.1. ESI 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 11/08/x i 11/02/x+1. Aquesta informació pot estar validada el 30/09/x y 31/03/x+1, respectivament 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.1.2. SGIIC 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/10/x i 1/4/x+1
Tarifa 6.2. FI, FII, SICAV, SII 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/08/x i 10/02/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.2. FIL, FHF, SIL, SHF 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/10/x i 10/04/x+1 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.3. Dipositàries 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/08 y 10/02/x+1, per a patrimoni dipositat en FI, FII, SICAV, SII; 10/10 y 10/04/x+1, er a patrimoni dipositat en FIL, FHF, SIL SHF; 30/06 patrimoni dipositat ECR 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.4.1. SGFT 01/09 31/12 de l’exercici anterior 31/5 01/10/x
Tarifa 6.4.2. SGECR 01/09 31/12 de l’exercici anterior 30/4 01/10/x
Tarifa 6.5. ECR 01/09 31/12 de l’exercici anterior 30/4 01/10/x
Tarifa 6.6.1. ESI, EC 01/04 Exercici anterior 28/02  01/06/x
Tarifa 6.6.1. SGIIC/SGEIC 01/04 Exercici anterior SGIIC 31/01; SGEIC 01/05 SGIIC 01/06/X; SGEIC 01/10/x
Tarifa 6.6.2. ESI, EC 01/04 Exercici anterior 28/02 01/06/x
Tarifa 6.6.2. SGIIC/SGEIC 01/04 Exercici anterior SGIIC 31/01; SGEIC 01/05 SGIIC 01/06/x; SGEIC 01/10/x
Tarifa 6.7 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.8 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.9 30/06 i 31/12 Últim dia de cada mes de cada semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.10 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.11 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.12.1 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.12.2 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.13 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.14.1 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.14.2 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.15 30/06 i 31/12 Última sessió de cada semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1