El 3 de gener de 2018 ha començat l'aplicació del nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers, basat en la directiva MiFID II i el reglament MiFIR.

Què és

MiFID II: és la Directiva 2014/65/EU relativa als mercats d'instruments financers.

Basada en la millora de les regles ja adoptades per la MiFID, regula les condicions d'autorització i funcionament de les empreses de serveis d'inversió (ESI), inclosa la llibertat d'establir i prestar serveis a la UE, així com l'activitat de les empreses de tercers estats; les condicions d'autorització i funcionament dels mercats regulats; la limitació de les posicions i els controls de la gestió de posicions en derivats sobre matèries primeres; les normes de conducta i protecció a l'inversor que han de seguir les ESI; els serveis de subministrament de dades, i els requeriments d'organització i conducta per als participants en el mercat amb l'objectiu de millorar la protecció de l'inversor.

Té com a objectiu reforçar l'actual regulació europea sobre mercats de valors per diverses vies:

 • Persegueix que la negociació organitzada es desenvolupi en plataformes regulades.
 • Introdueix regles sobre negociació algorísmica i d'alta freqüència.
 • Millora la transparència i la supervisió dels mercats financers, inclosos els mercats de derivats, i aborda determinades mancances dels mercats de derivats sobre matèries primeres.
 • Reforça la protecció de l'inversor i les normes de conducta, així com les condicions de competència en la negociació i liquidació d'instruments financers.

MiFIR. és el Reglament UE 600/2014 relatiu als mercats d'instruments financers. Regula la transparència prenegociació i postnegociació en relació amb les autoritats competents i els inversors, els requisits i les obligacions dels proveïdors de serveis de dades, i estableix l'obligació de negociació de derivats en centres de negociació i certes accions supervisores.

Estableix requeriments sobre:

 • Difusió al públic de dades sobre activitat de negociació.
 • Comunicació de dades sobre operacions a reguladors i supervisors.
 • Negociació obligatòria de derivats en sistemes organitzats.
 • Supressió d'obstacles entre sistemes de negociació i proveïdors de serveis de liquidació per assegurar més competència.
 • Accions de supervisió específiques sobre instruments financers i posicions en derivats.

Els objectius d'aquesta reforma són:

 • Reforçar la protecció a l'inversor, regulant, entre d'altres, l'assessorament en la comercialització de productes financers i els seus incentius.
 • Adaptar-se als desenvolupaments tecnològics i dels mercats, regulant pràctiques com la negociació algorísmica automatitzada.
 • Impulsar la negociació d'instruments financers des de mercats OTC (over the counter) cap a centres de negociació (mercats regulats, sistemes multilaterals de negociació o sistemes organitzats de contractació).
 • Augmentar la transparència en els mercats, no només pel que fa a la negociació d'accions i instruments similars sinó també en relació amb bons o derivats, per vetllar pel seu correcte funcionament en la formació de preus.
 • Millorar la regulació d'alguns productes financers com els derivats, especialment els derivats sobre matèries primeres..
 • Facilitar l'accés de les pimes al finançament, a través de la creació dels «Mercats PIME en expansió».
 • Reforçar i harmonitzar la supervisió i les sancions a disposició de les autoritats competents i evitar l'arbitratge regulador.

A més, MiFID II i MiFIR són desenvolupats per més de trenta actes no legislatius, tant delegats com d'execució, aprovats per la Comissió.

Normativa bàsica

Notificacions

Trámites de notificación de actividad de internalización sistemática y de actividades relacionadas con la negociación algorítmica

La presentación de estas notificaciones se podrá realizar a través de los siguientes trámites específicos disponibles en la “ZONA CIFRADOC” de la Sede Electrónica de la CNMV:

 • NAI - Notificación de Actividad de Internalización Sistemática
 • NNA - Notificación de Actividades Relacionadas con la Negociación Algorítmica

Formularios relacionados con el reporte de datos

En la sección de Reporte de Datos están disponibles las Guías y los Procedimientos relacionados con estos formularios.

Enllaços d'interès