La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) és l’organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat de tots els que hi intervenen. La CNMV es va crear per la Llei 24/1988, del mercat de valors, que va suposar una profunda reforma d’aquest segment del sistema financer espanyol i, des de llavors, el seu règim s’ha anat actualitzant per adaptar-se a l’evolució dels mercats financers i per introduir noves mesures de protecció dels inversors.

L’objectiu de la CNMV és vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols i la formació correcta de preus, així com la protecció dels inversors. La CNMV, en l’exercici de les seves competències, rep un volum d’informació important de i sobre els intervinents en els mercats, gran part de la qual està continguda en els seus Registres Oficials i té caràcter públic.

L’acció de la Comissió es projecta principalment sobre les societats que emeten o ofereixen valors per col·locar-los de forma pública, sobre els mercats secundaris de valors, i sobre les empreses que presten serveis d’inversió i les institucions d’inversió col·lectiva. Sobre aquestes últimes, així com sobre els mercats secundaris de valors, la CNMV exerceix una supervisió prudencial, que garanteix la seguretat de les seves transaccions i la solvència del sistema.

La CNMV participa activament en institucions internacionals com la IOSCO (Organització Internacional de Comissions de Valors), l’ESMA (Autoritat Europea de Mercats i Valors) o l’FSB (Consell d’Estabilitat Financera). Així mateix, col·labora amb l’Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores.

Addicionalment, la CNMV assessora el Govern i el Ministeri d’Economia en matèries relacionades amb el mercat de valors.