La CNMV realitza diverses actuacions sobre els mercats secundaris oficials de valors espanyols i els sistemes multilaterals de negociació.

Els mercats secundaris oficials de valors espanyols (mercats regulats segons MiFID) són:

 • Les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, que participen en el capital de la Societat de Borses, gestora del mercat continu (SIB).
 • El mercat de deute públic en anotacions.
 • El mercat oficial de futurs i opcions MEFF Exchange.
 • El mercat oficial de deute AIAF.

L’objectiu de l’actuació de la CNMV sobre aquests mercats és vetllar per la formació correcta de preus, la integritat dels mercats i que la negociació es produeixi de forma contínua i ordenada.

Pel que fa a la formació correcta de preus, la CNMV realitza les actuacions següents:

 • Verificació prèvia dels requisits d’admissió de valors a negociació.
 • Després de l’admissió a negociació, supervisió de la publicació d’una sèrie d’informacions relatives als valors o els seus emissors: informació privilegiada (aquella informació que pugui afectar la cotització dels seus valors); informació financera periòdica i dels emissors; variacions en les participacions significatives en el seu capital; posicions curtes netes sobre accions, i bons sobirans.
 • Supervisió de la publicació pels mercats i pels mecanismes de publicació autoritzats d’informació relativa a ordres i cotitzacions (pretransparència) i execucions (posttransparència).
 • Autorització d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Pel que fa a la integritat dels mercats:

 • Supervisió de la qualitat dels informes de transaccions comunicats a la CNMV.
 • Recerca de comunicacions d’ordres i operacions sospitoses i denúncies rebudes, així com les alarmes generades pel sistema automàtic de monitoratge de mercats de la CNMV.
 • Supervisió de les notificacions de transaccions de directius i de la prohibició d’operar en períodes prohibits.
 • Sanció de conductes de manipulació de preus o ús d’informació privilegiada o el seu intent.
 • Suspensió de la negociació d’un valor determinat en situacions d’informació insuficient en els mercats.
 • Establiment i supervisió dels límits a les posicions en derivats sobre matèries primeres admesos a negociació en plataformes de negociació.
Pel que fa als requisits organitzatius i de funcionament imposats als mercats:
 • Supervisió de requisits de govern corporatiu, conflictes d’interès, admissió d’instruments, accés i comissions.
 • Supervisió dels mecanismes dels mercats que asseguren una negociació ordenada, inclosos els requisits sobre negociació algorísmica.
 • Supervisió dels acords i esquemes de creació de mercat.
Els sistemes multilaterals de negociació (SMN) espanyols són:
 • Mercat Alternatiu Borsari
 • Latibex
 • Mercat Alternatiu de Renda Fixa
 • Senaf
Els requisits imposats per la legislació a emissors de valors negociats en SMN són menors que els imposats als emissors de valors admesos en mercats regulats. Així mateix, les funcions atribuïdes a la CNMV pel que fa a SMN també són més limitades. Entre aquestes funcions es troben les relatives a l’abús de mercat (manipulació de preus i ús d’informació privilegiada), a la transparència d’ordres, a les cotitzacions i preus i als requisits organitzatius i funcionament dels SMN.