Cerca

Es tracta de productes que, per la seva naturalesa, no es poden classificar com de renda fixa ni tampoc de renda variable; d'aquí prové el seu caràcter híbrid, ja que tenen alguns aspectes assimilables a la renda fixa i d'altres a la renda variable.

Els principals productes d'aquest tipus són les participacions preferents, i les obligacions i els bons convertibles.

Participacions preferents

Les participacions preferents presenten similituds i diferències tant amb la renda fixa com amb la renda variable. Per la seva estructura, es tracta d'un valor de caràcter perpetu, és a dir, que no té data de venciment. La seva rendibilitat, fixa en un primer període i variable durant la resta de la vida del producte, no està garantida, ja que queda subjecta a l'existència de beneficis distribuïbles. Es tracta d'un instrument complex i de risc elevat que pot generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit. L'emissor, com que es tracta d'una entitat de crèdit, se sol reservar el dret d'amortitzar-les a partir dels cinc anys, prèvia autorització del Banc d'Espanya. Solen cotitzar a l'AIAF.

Per obtenir més informació, consulteu la Guia "valors subordinats"

Bons i obligacions convertibles o bescanviables

La convertibilitat suposa la possibilitat de transformar un actiu financer en un altre. Així, una obligació determinada es pot convertir en una acció o en una altra classe d'obligacions.

La diferència entre bescanvi i conversió radica que, en el primer cas, la transformació en accions es du a terme mitjançant el lliurament d'accions antigues que formen part de l'autocartera de l'emissor, mentre que, en el segon cas, es lliuren accions noves.

Fins a la data de conversió, el tenidor rep els interessos mitjançant el cobrament dels cupons periòdics. El nombre d'accions que es lliuraran per cada bo o obligació, la manera de determinar els preus i les dates de bescanvi o conversió s'especifiquen al fullet d'emissió.

Un cop arribada la data del bescanvi, l'inversor té dues alternatives:

  • Exercir l'opció de conversió, si el preu de les accions ofertes en el bescanvi o la conversió és inferior al seu preu de mercat.
  • Mantenir les obligacions fins a la data de l’opció de conversió següent o fins al seu venciment.