Cerca

Alguns tipus de fons tenen un funcionament diferent de l'operativa habitual. Per exemple, els fons d'inversió immobiliària, els fons cotitzats, els fons d'inversió estrangera...

Fons cotitzats

Els fons cotitzats (ETF, Exhange Traded Funds) són fons que es negocien en borses de valors com si es tractés d'accions d'una empresa. La seva política d'inversió consisteix a reproduir l'evolució d'algun índex borsari, nacional o internacional, com ara l'Ibex. També hi ha fons cotitzats que utilitzen com a referència índexs de renda fixa.

Peculiaritats: l'operativa de compra i venda és com la de les accions negociades a la borsa. L'inversor sap el preu de la participació en cada moment i pot comprar i vendre quan vulgui (fins i tot diverses vegades el mateix dia a preus diferents). A més de les comissions dels fons tradicionals, suporten les comissions associades a l'operativa borsària (comissió de compra i venda, dipòsit dels títols).

Per obtenir més informació, consulteu la fitxa sobre els ETF.

Fons d'inversió lliure

També es coneixen com a fons d'inversió alternativa o hedge funds. La seva característica principal és que poden invertir sense les limitacions que tenen la resta dels fons (tipus d'actius, diversificació de les seves inversions i l'endeutament). 

Peculiaritats: en general, són productes poc líquids, i de vegades fixen un període mínim de permanència als inversors. A diferència dels fons tradicionals, la normativa no posa límits màxims a les comissions. A causa de la llibertat de què gaudeixen a l'hora d'invertir, el risc que s'assumeix sol ser molt alt.

Institucions d'inversió col·lectiva estrangeres

Estan constituïts en un altre país. En general, solen ser societats d'inversió i, de la mateixa manera que en un fons espanyol, el comercialitzador (l'entitat que el ven) ha de lliurar a l'inversor el fullet informatiu del fons (DFI), en què hi ha tota la informació necessària. La diferència és que la normativa que els regula no és l'espanyola, sinó la del país d'origen, motiu pel qual es poden produir diferències; per exemple, pel que fa a la liquiditat del producte. A més, com que són societats i no fons, els títols estan dipositats en un compte de valors (són accions d'una societat), la qual cosa implica que l'entitat dipositària cobrarà les comissions que tingui establertes.