Els contractes per diferències (CFD, de l´anglès Contracts for Difference) són contractes en què un inversor i una entitat financera acorden intercanviar-se la diferència entre el preu de compra i el preu de venda d´un determinat actiu subjacent (valors negociables, índexs, divises, tipus d´interès i altres actius de naturalesa financera).

Són productes no estandarditzats, motiu pel qual l´inversor ha de considerar les possibles particularitats i els riscos específics que es poden presentar en cada cas (negociació de manera bilateral, cotització fora de mercats regulats, risc de contrapart...).

A més, es tracta de productes palanquejats amb un risc alt, que poden ocasionar pèrdues superiors al capital inicial desemborsat.

No es negocien en un mercat secundari oficial. Es negocien en plataformes electròniques establertes per l´entitat financera que els emet.