Cerca
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/634 de la Comissió, de 24 d'abril de 2018, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/1799 en allò referent als quadres de correspondència que especifiquen la correspondència entre les avaluacions del risc de crèdit de les agències externes de qualificació creditícia i els nivells de qualitat establerts en el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 2018/633 de la Comissió, de 24 d'abril de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1800, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb l'assignació de les avaluacions de crèdit de les agències de qualificació externes a una escala objectiva de graus de qualitat creditícia, de conformitat amb la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1801 de la Comissió, d'11 d'octubre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives a la correspondència de les avaluacions creditícies de les agències externes de qualificació creditícia per a la titulització, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2016 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1800 de la Comissió, d'11 d'octubre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb l'assignació de les avaluacions de crèdit de les agències de qualificació externes a una escala objectiva de graus de qualitat creditícia, de conformitat amb la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1799 de la Comissió, de 7 d'octubre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives a la correspondència de les avaluacions creditícies de les agències externes de qualificació creditícia per al risc de crèdit, de conformitat amb l'article 136, apartats 1 i 3, del Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2015/1 de la Comissió, de 30 de setembre de 2014, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables a la informació periòdica sobre els honoraris cobrats per les agències de qualificació a efectes de la supervisió permanent per part de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats.
 • Reglament Delegat (UE) 946/2012 de la Comissió, de 12 de juliol de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant normes de procediment relatives a la imposició de multes a les agències de qualificació creditícia per part de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, incloses normes relatives als drets de defensa i disposicions temporals.
 • Reglament Delegat (UE) 449/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la informació que s'ha de proporcionar per al registre i la certificació de les agències de qualificació creditícia.

  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

 • Reglament Delegat (UE) 448/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables a la presentació de la informació que les agències de qualificació creditícia hauran de comunicar a un registre central establert per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats.

   

 • Reglament Delegat (UE) 447/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les agències de qualificació creditícia, mitjançant l'establiment de normes tècniques de regulació aplicables a l'avaluació de la conformitat dels mètodes de qualificació creditícia.     
   
 • Reglament Delegat (UE) 446/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre el contingut i el format dels informes periòdics sobre les dades relatives a les qualificacions que hauran de presentar les agències de qualificació creditícia a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats.Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, el 30 de maig de 2012.