Els comptes anuals i els informes d'auditoria que les societats emissores han de dipositar en els registres oficials de la CNMV, en virtut del que disposa la Llei 5/2015, de 27 d'abril, (Circular 2/2016, de 20 d'abril, de la CNMV) es poden consultar en aquesta pàgina, amb les opcions següents:

  1. Consultar el Registre oficial dels comptes anuals auditats de les societats emissores de valors.
  2. Consultar la relació de societats emissores, l'auditoria de les quals presenti excepcions, amb indicació del l’impacte d’aquestes excepcions en els seus resultats i/o patrimoni. Per conèixer l’opinió literal de l’auditor, cal seleccionar l’opció 1.
  3. Consultar la publicació Estadístiques sobre la informació econòmica i financera dels fons de titulització d'actius, per obtenir informació afegida sobre els fons de titulització.