Cerca

CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
173 30/04/1996
El Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre*, ha eliminat a partir del 17 d'abril de 2019 l'obligació per a les empreses i entitats que presten serveis d'inversió d'elaborar un fullet informatiu de tarifes.
* Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupen el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i el Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de mercat de valors, i pel qual es modifica parcialment el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifiquen parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, i altres reials decrets en matèria de mercat de valors. (BOE de 28 de desembre). >>