ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
543828/02/2020 ES0108232002 26/05/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 28/02/2020 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 Deloitte, S.L.
2020 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.