DIF BROKER EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal
Nº Registro OficialFecha registro oficial
36 08/10/2007
El Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre*, ha eliminat a partir del 17 d'abril de 2019 l'obligació per a les empreses i entitats que presten serveis d'inversió d'elaborar un fullet informatiu de tarifes.

Els fullets informatius de tarifes que apareixen en el present Registre són els últims presentats per cada entitat en compliment de la normativa anterior (Ordre EHA/1665/2010 i Circulars 7/2011 i 3/2016).

Data entrada vigorTarifa
25/03/2019 S'obrirà pdf (finestra nova)
* Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupen el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i el Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de mercat de valors, i pel qual es modifica parcialment el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifiquen parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, i altres reials decrets en matèria de mercat de valors. (BOE de 28 de desembre). >>