Cerca

VOCENTO, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 124.319.743

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:16/02/2021

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:03/03/2021

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ARECHABALETA TORRONTEGUI, IÑAKI Directivo 08/07/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015081375
BALLANO OLANO, IÑAKI Directivo 31/05/2007 Ver Notificaciones anteriores de 2007057416
DE YARZA LOPEZ-MADRAZO, FERNANDO Consejero 28/06/2016

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.