ENAGAS, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 261.990.074

Of which:

   - attributable to shares: 261.990.074

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 20/12/2019

Date of publication on the website CNMV: 20/12/2019

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
NEIRA QUINTAS, ERUNDINO Directivo 11/09/2009 Ver Notificaciones anteriores de 2009117357
SALDAÑA FERNÁNDEZ, JESÚS Directivo 28/02/2018

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.