Cerca de la informació registrada sobre una entitat als registres oficials

Altres cercadors d´entitats al WEB de la CNMV

Cerca d´entitats autoritzades per prestar serveis d´inversió:: aquest cercador aporta tota la informació registrada als registres oficials sobre una entitat autoritzada per prestar serveis d´inversió.

Cerca d´entitats no autoritzades:: aquest cercador aporta totes les entitats i/o persones que podrien estar prestant serveis d´inversió o altres activitats subjectes a la supervisió de la CNMV o d´altres reguladors estrangers sense comptar amb l´autorització necessària per fer-ho. A més, podeu consultar el llistat d´Altres entitats en què figuren entitats que no compten amb cap tipus d´autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d´activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera.