Cerca

Escriviu qualsevol paraula o arrel de paraula que formi part del nom llarg o curt de l'entitat que voleu seleccionar.

Per mostrar tots els emissors sobre els quals hi ha o hi ha hagut posicions curtes publicades (individuals o agregades), premeu Cerca sense introduir cap text.

Fitxer descarregable amb les posicions curtes netes publicades i històriques

La dada de les posicions curtes netes agregades inclou la suma, a la data de referència, de les posicions individuals declarades (iguals o superiors al 0,5 %) més el total de les posicions iguals o superiors al 0,2 % i inferiors al 0,5 %. La sèrie només reflecteix les posicions que es trobaven declarades a cada data i, per tant, no es recalcula per modificacions posteriors eventuals o incorporacions extraordinàries de notificacions de posicions a la data anterior a la de cada agregació.