Els fullets recollits en aquesta pàgina han estat aprovats a la CNMV en virtut del que disposa el Reial Decret 1310/2005, de 4 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en matèria d’admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials, d’ofertes públiques de venda o subscripció i del fullet exigible a aquests efectes.

De conformitat amb el que estableix l’article 24 del Reial Decret 1310/2005, l’aprovació del fullet per la CNMV no implica un judici sobre la qualitat de l’emissor ni dels valors.

La posada a disposició del públic de fullets en aquesta pàgina web no constitueix una publicació del fullet a l’efecte del que estableix l’article 25 del Reial Decret 1310/2005 i, per tant, no eximeix l’emissor o oferent de l’obligació de publicar el fullet.

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):