S´inclou en aquesta pàgina una llista dels fullets i suplements que, havent estat aprovats per autoritats competents dels Estats membres de la Unió Europea diferents de la CNMV, s´han enviat a la mateixa juntament amb la notificació de la seva aprovació, per tal que els valors a què es refereixen puguin ser objecte d´una oferta pública de venda a Espanya i/o puguin ser admesos a negociació en un mercat regulat amb seu a Espanya, de conformitat amb l´article 25 del Reglament (UE) 2017/1129 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre el fullet que s´ha de publicar en cas d´oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat i pel qual es deroga la Directiva 2003/71/CE. D´acord amb l´article 39 de la Llei del Mercat de Valors, la CNMV no realitza cap procediment administratiu en relació amb els documents notificats per altres autoritats competents.

Per interval de dates de notificació (dd/mm/aaaa)
 
 
Per interval de dates d'aprovació (dd/mm/aaaa)