O 19 de xuño de 2015 entrou en vigor a Lei 11/2015, do 18 de xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento, que traspón a Directiva 2014/59/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, pola que se establece un marco para a restruturación e a resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento. 

Que é

A resolución ten como finalidade asegurar que unha entidade de crédito ou empresa de servizos de investimento inviable, ou que sexa previsible que o vaia ser nun futuro próximo, continue coa prestación de funcións esenciais sen risco para a estabilidade financeira mediante a aplicación de ferramentas e atribucións de resolución, cando a devandita continuidade sexa necesaria por razón de interese público como alternativa á liquidación concursal. 

En España, optouse por unha configuración institucional que outorga á CNMV as competencias de resolución preventiva das empresas de servizos de investimento e ó FROB as de resolución executiva.

A CNMV, como autoridade de resolución preventiva, debe elaborar e aprobar, tras o informe previo do FROB e do supervisor, o plan de resolución de cada ESI. O plan de resolución ten por obxecto identificar a mellor estratexia de resolución en caso de que a ESI chegue a ser inviable. Ao elaborar o plan, a CNMV realiza unha avaliación de resolubilidade da entidade para determinar se, en caso necesario, podería levarse a cabo a resolución ou liquidación de forma crible e factible.

Normativa

Directrices, recomendacións, preguntas e respostas