El 19 de juny de 2015 va entrar en vigor la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d´entitats de crèdit i empreses de serveis d´inversió, que transposa la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, per la qual s´estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d´entitats de crèdit i empreses de serveis d´inversió. 

Què és

La resolució té per finalitat assegurar que una entitat de crèdit o empresa de serveis d´inversió inviable, o que sigui previsible que ho sigui en un futur proper, continuï la prestació de funcions essencials sense risc per a l´estabilitat financera mitjançant l´aplicació d´eines i atribucions de resolució, quan aquesta continuïtat sigui necessària per motiu d´interès públic com a alternativa a la liquidació concursal. 

A Espanya, s´ha optat per una configuració institucional que atorga a la CNMV les competències de resolució preventiva de les empreses de serveis d´inversió i al FROB les de resolució executiva.

La CNMV, com a autoritat de resolució preventiva, ha d´elaborar i aprovar, amb l´informe previ del FROB i del supervisor, el pla de resolució de cada ESI. El pla de resolució té per objectiu identificar la millor estratègia de resolució en cas que l´ESI arribi a ser inviable. En el moment d´elaborar el pla, la CNMV fa una avaluació de la resolubilitat de l´entitat per determinar si, en cas necessari, se´n podria dur a terme la resolució o la liquidació de manera creïble i factible.

Normativa

Directrius, recomanacions, preguntes i respostes