Accessibilitat de les pàgines web de la CNMV

Declaració d’accessibilitat

La Comissió Nacional del mercat de valors (CNMV) s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a: https://www.cnmv.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat de dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible a causa dels motius següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

  • En aquesta declaració d´accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes, tot i que formin part del procés de navegació.

  • Textos alternatius: alguns gràfics no tenen una alternativa textual adequada.

  • Estructura semàntica: en algunes pàgines es fa un ús inadequat dels encapçalaments o no hi ha un marcatge semàntic que estructuri o agrupi correctament la informació de manera que resulti més comprensible i navegable per als usuaris de lector de pantalla.

  • Ús del color: es fa ús del color per transmetre certa informació, com ara diferents enllaços que destaquen només per l´ús del color.

  • Posar en pausa, aturar, amagar: quan es mostren avisos al lloc web, no hi ha un mecanisme per posar-los en pausa.

  • Informació d´estat: al menú principal, els elements que contenen submenú no ho indiquen de manera accessible i no es transmet si el submenú és obert o tancat.

  • Contrast no textual: alguns elements no textuals, com ara camps de formularis o elements del carrusel, no tenen prou contrast.

  • Contrast mínim: alguns textos no tenen prou contrast de color amb el fons.

  • Canvi de mida del text: en augmentar la mida del text al 200%, alguns elements no es poden llegir.

  • Ordre del focus: en algunes pàgines, és possible que l´ordre del focus no sigui del tot correcte.

  • Identificació d´errors: els errors que es mostren de manera adjacent a cada camp no hi estan relacionats, de manera que no són verbalitzats pels productes de suport.

  • Característiques del subtitulat: els subtítols no es poden modificar segons les necessitats de l´usuari.

  • Teclat: alguns elements no reben el focus de teclat.

  • Només àudio i només vídeo (gravat): en els àudios pregravats no hi ha alternatives basades en text.

  • Documents PDF: alguns documents en format PDF no contenen una estructura adequada perquè es puguin interpretar correctament mitjançant els productes de suport.

 • Càrrega desproporcionada: no s´aplica.

  • Contingut que no entra dins de l´àmbit de la legislació aplicable:

   • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d´accessibilitat.

  Preparació d´aquesta declaració d´accessibilitat

  Aquesta declaració es va preparar el 31 de maig de 2023.

  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb recursos externs feta pel mateix organisme.

  Darrera revisió de la declaració: 19 de setembre de 2020.Última revisió de la declaració: 12 de setembre de 2023.

  Observacions i dades de contacte

  Les comunicacions, les sol·licituds, les queixes i les reclamacions es refereixen a l´accessibilitat del web de la CNMV.

  Si el que voleu és formular una reclamació o consulta davant d´una entitat financera supervisada per la CNMV, accediu a la secció “Inversors i educació financera” al portal web de la CNMV o a través del tràmit de la Seu electrònica “Reclamacions, queixes i consultes dels inversors”.

  Comunicacions

  Podeu fer comunicacions sobre requisits d´accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d´aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d´accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l´accessibilitat del lloc web.

  Aquestes comunicacions es poden tramitar per dues vies:

  • A través d´aquest formulari electrònic.
  • Mitjançant contacte telefònic amb la Unitat Responsable d´Accessibilitat al telèfon 91 585 15 04.

  Sol·licituds d´informació accessible i queixes

  També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats al web que estiguin exclosos de l´obligació de ser accessibles i formular queixes relatives al compliment dels requisits d´accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) de la manera següent:

  • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d´accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d´autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d´informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat
  • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
      Unitat Responsable d´Accessibilitat
      Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
      C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona
  • Es facilita aquest Formulari de sol·licituds i queixes, que podeu utilitzar per formular una sol·licitud o queixa.

  A la Sol·licitud d´informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, els motius i la petició que permetin constatar que es tracta d´una sol·licitud raonable i legítima.

  Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d´aquest lloc web seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d´Accessibilitat del Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles. El termini per respondre a la persona interessada és de vint dies hàbils. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s´hagi notificat la resposta, s´entendrà que la sol·licitud d´informació accessible no s´ha acceptat o que la queixa no s´ha considerat.

  Procediment d’aplicació

  Si, un cop feta una sol·licitud d´informació accessible o queixa, s´ha desestimat, no s´està d´acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits que preveu l´article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. De la mateixa manera, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

  La reclamació es pot presentar de la manera següent:

  • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d´accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d´autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d´informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
  • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
      Unitat Responsable d´Accessibilitat
      Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
      C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona
  • Es facilita aquest Formulari de reclamacions, que podeu utilitzar per formular una reclamació.

  Les reclamacions sobre accessibilitat digital d´aquest lloc web les resoldrà la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals. El termini per respondre a la persona interessada és de dos mesos. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s´hagi notificat la resposta, s´entendrà que la reclamació s´ha desestimat.

  Documentació obligatòria

  La presentació de sol·licituds, queixes i reclamacions sobre l´accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la CNMV inicia un procediment administratiu. Per aquest motiu, a la sol·licitud, queixa o reclamació hi ha de quedar constància de la identitat de la persona interessada.

  Quan la persona interessada sigui una persona física i la sol·licitud, queixa o reclamació sobre accessibilitat digital es presenti per correu postal o presencialment al registre de la CNMV:

  • Si es presenta en nom propi, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d´identificació vàlid de la persona interessada.
  • Si es presenta a través d´un representant, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d´identificació vàlid de la persona interessada i del representant, així com una còpia del poder o un altre document que n´acrediti la representació.

  En les sol·licituds, queixes o reclamacions sobre accessibilitat digital que es presentin per correu postal o presencialment al registre de la CNMV en què la persona interessada sigui una persona jurídica, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document vàlid que identifiqui la persona signant de la sol·licitud i una còpia del seu poder de representació o nomenament per actuar en nom de la persona jurídica.

  Accessibilitat de les aplicacions per a dispositius mòbils de la CNMV

  Declaració d’accessibilitat

  La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s´ha compromès a fer accessibles les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d´ara endavant, Reial decret 1112/2018).

  Aquesta declaració d´accessibilitat correspon a l´aplicació per a dispositius mòbils de la CNMV tant en la seva versió per a iOS com per a Android. 

  Situació de compliment

  Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat de dels aspectes que s’indiquen a continuació.

  Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible a causa dels motius següents:

  • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

   • En aquesta declaració d´accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes, tot i que formin part del procés de navegació.

   • L´aplicació conté imatges sense alternativa textual.

   • L´estructura dels encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. 

   • La visualització de l´aplicació pot no ser adequada perquè no es modifica l´orientació de la pantalla.

   • S´ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa. 

   • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons pot ser també insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual.

   • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts quedin superposats.

   • Es podria perdre contingut o funcionalitat si l´usuari no navega fent scroll en dues dimensions.

   • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.

   • Els textos dels encapçalaments i les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.

   • El focus del teclat no sempre és visible.

   • L´aplicació disposa de funcions que es fan amb lliscament i que no tenen l´opció d´un sol clic.

   • Hi ha accions que es poden fer amb el ratolí o un altre tipus de punter que no es poden cancel·lar o revertir per l´usuari. [Només a la versió per a iOS.]

   • No s´ofereixen suggeriments per corregir els errors que l´usuari hagi pogut cometre als formularis. [Només a la versió per a Android.]

   • Alguns formularis poden no tenir etiquetes i instruccions suficients. [Només a la versió per a Android.]

   • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors al codi HTML i als fulls d´estil CSS.

   • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.

   • Els missatges d´estat no apareixen en un contenidor amb el rol adequat. [Només a la versió per a iOS.]

   • No es compleixen tots els criteris de les normes WCAG 2.1.

   • L´aplicació no utilitza els serveis d´accessibilitat de la plataforma documentats, o, encara que els utilitzi, no compleix els requisits 11.5.2.5 a 11.5.2.17.

  • Càrrega desproporcionada: no s´aplica.

   • Contingut que no entra dins de l´àmbit de la legislació aplicable:

    • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d´accessibilitat.

   Preparació d´aquesta declaració d´accessibilitat

   Aquesta declaració es va preparar el 30 de setembre de 2022.

   El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb recursos externs feta pel mateix organisme.

   Última revisió de la declaració: 12 de setembre de 2023.

   Observacions i dades de contacte

   Les comunicacions, sol·licituds, queixes i reclamacions es refereixen a l´accessibilitat de l´aplicació per a dispositius mòbils de la CNMV tant en la seva versió per a iOS com per a Android.

   Si el que voleu és formular una reclamació o consulta davant d´una entitat financera supervisada per la CNMV, accediu a la secció “Inversors i educació financera” al portal web de la CNMV o a través del tràmit de la Seu electrònica “Reclamacions, queixes i consultes dels inversors”.

   Comunicacions

   Podeu fer comunicacions sobre requisits d´accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com ara:

   • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d´aquesta aplicació.
   • Transmetre altres dificultats d´accés al contingut.
   • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora en relació amb l´accessibilitat de l´aplicació.

   Aquestes comunicacions es poden tramitar per dues vies:

   • A través d´aquest formulari electrònic.
   • Mitjançant contacte telefònic amb la Unitat Responsable d´Accessibilitat al telèfon 91 585 15 04.

   Sol·licituds d´informació accessible i queixes

   També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats en aquesta aplicació per a dispositius mòbils que estiguin exclosos de l´obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d´accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) de la manera següent:

   • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d´accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d´autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d´informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat
   • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
       Unitat Responsable d´Accessibilitat
       Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
       C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona
   • Es facilita aquest Formulari de sol·licituds i queixes, que podeu utilitzar per formular una sol·licitud o queixa.

   A la Sol·licitud d´informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, els motius i la petició que permetin constatar que es tracta d´una sol·licitud raonable i legítima.

   Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d´aquesta aplicació seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d´Accessibilitat del Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles. El termini per respondre a la persona interessada és de vint dies hàbils. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s´hagi notificat la resposta, s´entendrà que la sol·licitud d´informació accessible no s´ha acceptat o que la queixa no s´ha considerat.

   Procediment d’aplicació

   Si, un cop feta una sol·licitud d´informació accessible o queixa, s´ha desestimat, no s´està d´acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits que preveu l´article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. De la mateixa manera, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

   La reclamació es pot presentar de la manera següent:

   • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d´accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d´autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d´informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
   • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
       Unitat Responsable d´Accessibilitat
       Departament d´Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
       C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona
   • Es facilita aquest Formulari de reclamacions, que podeu utilitzar per formular una reclamació.

   Les reclamacions sobre accessibilitat digital d´aquesta aplicació les resoldrà la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals. El termini per respondre a la persona interessada és de dos mesos. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s´hagi notificat la resposta, s´entendrà que la reclamació s´ha desestimat.

   Documentació obligatòria

   La presentació de sol·licituds, queixes i reclamacions sobre l´accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la CNMV inicia un procediment administratiu. Per aquest motiu, a la sol·licitud, queixa o reclamació hi ha de quedar constància de la identitat de la persona interessada.

   Quan la persona interessada sigui una persona física i la sol·licitud, queixa o reclamació sobre accessibilitat digital es presenti per correu postal o presencialment al registre de la CNMV:

   • Si es presenta en nom propi, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d´identificació vàlid de la persona interessada.
   • Si es presenta a través d´un representant, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d´identificació vàlid de la persona interessada i del representant, així com una còpia del poder o un altre document que n´acrediti la representació.

   En les sol·licituds, queixes o reclamacions sobre accessibilitat digital que es presentin per correu postal o presencialment al registre de la CNMV en què la persona interessada sigui una persona jurídica, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document vàlid que identifiqui la persona signant de la sol·licitud i una còpia del seu poder de representació o nomenament per actuar en nom de la persona jurídica.

   Personalizzació de prenstació al web

   Podeu accedir a noves funionalitats d’accessibilitat que permeten la millor visualització dels continguts d'acord amb les necessitats dels usuaris.

   Si patiu daltonisme o qualsevol altra dificultat visual, podeu modificar el color dels enllaços del web per facilitar-ne la identificació.