Per poder accedir al servei de consulta i pagament de taxes de la CNMV, haurà de disposar d’identificació d’usuari i clau d’accés al servei CIFRADOC/CNMV de la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica

Per accedir al servei de consulta i pagament de taxes liquidades per la CNMV haurà d’introduir a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica de la web de la CNMV el seu nom d’usuari i clau d’accés. Per obtenir-los cal enviar la sol·licitud d’autorització emplenada degudament al número de fax que s’hi indica.

Per poder fer el pagament d’una autoliquidació de la taxa per expedició de certificats haurà d’introduir a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica del web de la CNMV l’usuari AUTOTASA i la clau 123456.

El web de la CNMV presentarà les liquidacions emeses en els últims 6 mesos, de cada subjecte passiu, sense tenir en compte si s´ha efectuat el pagament o no. Exemple de dades mostrades quan s’accedeix a la consulta:

Relació de liquidacions practicades en els últims 6 mesos, sense tenir en compte si se n’ha efectuat el pagament o no
N. liquidació Data emissió Fet imposable Quota per pagar
111486 20/10/2014 Supervisió admissió AIAF > 18 mesos 99,00 €
111496 24/10/2014 Fullet admissió negociació accions 1.813,55 €
112156 14/11/2014 Fullet modificació valors sense modif. 169,47 €
112200 19/11/2014 Fullet modificació valors sense modif. 169,47 €
112380 21/11/2014 Fullet admissió negociació accions 3.563,64 €
30423 22/10/2014 Supervisió dels membres de MEFF RF 0,39 €
30434 22/10/2014 Supervisió dels membres de MEFF RV 7.542,86 €
30497 28/10/2014 Supervisió dels membres d´AIAF 674,34 €
30554 28/10/2014 Supervisió dels membres de Borsa 144.366,38 €
30614 28/10/2014 Supervisió participants Soc. Sistemes 709.162,26 €

Per efectuar el pagament de les taxes liquidades per la CNMV es pot optar pel pagament per via telemàtica —en aquest cas s’han de complir uns requisits determinats— o pel pagament a l’oficina de l’entitat de dipòsit  col·laboradora en la gestió recaptadora, en efectiu o mitjançant càrrec en compte.