Cerca

El pagament de les taxes en entitat de dipòsit col·laboradora en la gestió recaptatòria s’ajustarà al que estableix l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda del 4 de juny de 1998, modificada per l’Ordre de l’11 de desembre de 2001. L’obligat al pagament o subjecte passiu haurà de presentar a l’entitat col·laboradora:

  • La liquidació notificada per la CNMV o la versió impresa de la liquidació que s’obté al web de la CNMV, triant l’opció de pagament presencial de la liquidació seleccionada prèviament.
  • La versió impresa de l’autoliquidació que s’obté al web de la CNMV, triant l’opció de pagament presencial de l’autoliquidació emplenada prèviament.

L’import pagat s’ingressarà a través de comptes restringits oberts a les entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptadora que té encomanada l’AEAT en els termes que estableix la disposició sisena de l’Ordre del 4 de juny de 1998.