Cerca

Per tal d'establir mesures de protecció adequades al nivell de coneixement que tinguin els inversors sobre els mercats de valors, les entitats han de classificar els seus clients com a "professionals" o "minoristes".

Si ja sou client d'un intermediari financer, segurament us deuen haver classificat com a client minorista. Aquesta és la categoria en la qual es troben la majoria dels inversors particulars. Els clients minoristes són aquells amb menys coneixements i experiència en els mercats de valors. Com a client minorista, rebreu el grau de protecció més alt.

En canvi, els clients amb més coneixement i experiència són els clients professionals que reben menys protecció, ja que tenen més capacitat per comprendre la naturalesa i els riscos dels mercats, productes i serveis d'inversió.