Cerca

El rendiment de les accions pot provenir de dues vies:

  • Repartiment de dividends entre els accionistes.
  • Plusvàlues o minusvàlues per l'evolució de la cotització al mercat. Aquestes plusvàlues o minusvàlues només es fan efectives en el moment en què es ven l'acció.

EXEMPLE

El senyor Garcia compra 500 accions de la companyia X, que cotitza a la borsa de Madrid a un preu de 15 euros per acció. Els costos associats a l'operació li suposen un 0,75 % sobre l'efectiu.

Quant paga el senyor Garcia per la seva inversió?

(500 x15)*(1+0,0075)= 7.556,25 euros.

Quant ha pagat per cada acció adquirida?

7.556,25/ 500= 15,11 euros.

L'any següent, la companyia aprova un repartiment de dividends de 0,34 euros per acció (descomptada la comissió per cobrament de dividends).

Quina rendibilitat suposa per al senyor Garcia?

0,34/15,11= 2,25% de rendibilitat.

Després del cobrament del dividend, el senyor Garcia es planteja vendre les seves accions de la companyia X. En aquest moment, la societat cotitza a:

  • 17 euros per acció.
  • 14 euros per acció.

Quina rendibilitat obtindria l'inversor en cada cas, tenint en compte unes comissions per venda del 0,75 % sobre efectiu?

  • 17*(1-0,0075)= 16,87 euros per acció. El preu de compra va ser de 15,11 euros. (16,87 - 15,11) / 15,11 = 11,65% de rendibilitat a través de la venda de l'acció.
  • 14*(1-0,0075)= 13,90 euros per acció. (13,90-15,11)/15,11= -8,01% de rendibilitat.