Titular del web

http://www.cnmv.es/ és un domini a Internet de titularitat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CIF Q-2891005-G), carrer Edison, núm. 4, Madrid. Tel. 915851500.

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis

La informació que es difon a través d’aquest mitjà té únicament caràcter informatiu. La Comissió Nacional del Mercat de Valors es reserva el dret d’eliminar-ne o suspendre’n la  difusió, totalment o parcialment, de modificar l’estructura i el contingut d’aquest lloc web sense previ avís, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a la informació esmentada. El propòsit de la Comissió Nacional del Mercat de Valors és mantenir la qualitat i l’actualització d’aquesta informació i evitar i minimitzar els possibles errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteix que aquest servei no sigui interromput o afectat per aquestes fallades.

La CNMV no és responsable de la veracitat de la informació de caràcter públic incorporada als seus registres oficials que hagi estat lliurada per tercers per tal d’acomplir una obligació legal. La incorporació d’aquesta informació als registres oficials de la CNMV només implica el reconeixement que conté tota la informació que requereixen les normes que en fixen el contingut.

Com a conseqüència del que s’ha dit anteriorment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses basant-se en la informació difosa a través d’aquest mitjà, ni de possibles inexactituds, omissions o errors que contingui, ni dels problemes que s’originin per l’ús d’aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni dels danys i/o perjudicis en el programari o maquinari de l’usuari que es derivin de l’accés a aquest lloc web, o de la descàrrega de programes o fitxers que s’hi difonguin. Tampoc garanteix ni es responsabilitza que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reprodueixi exactament els documents publicats en paper, ni respondrà dels enllaços i referències a altres llocs web ni de la informació difosa per terceres persones on aparegui mencionat com a font.

Els usuaris de qualsevol pàgina del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, quan hi accedeixen, accepten aquesta clàusula i estan d’acord amb el seu contingut.

Propietat intel·lectual dels continguts del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

Per a totes les pàgines d’aquest lloc web, copyright © Comissió Nacional del Mercat de Valors, Madrid, Espanya.

Els textos, fotos i elements gràfics que constitueixen el lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i que es difonen a través d’aquest, així com la seva forma de presentació, són titularitat exclusiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la qual en té tots els drets d’explotació, directament o a través d’acords amb tercers. Amb caràcter general, la Comissió Nacional del Mercat de Valors no concedeix cap llicència d’ús ni cap autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionats amb el seu lloc web, llevat d’un acord exprés per escrit amb tercers, i es reserva el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d’ús de la informació que es publica al seu lloc web i que es descriuen a continuació:

Els usuaris del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors poden fer lliure ús privat de la informació que n’obtinguin directament, fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o en altres dispositius d’emmagatzematge temporal. En la resta de casos d’utilització de la informació per a usos que no siguin meres consultes d’ús privat, aquesta utilització només s’autoritza si es respecten i compleixen les condicions següents:

 • La distribució o reproducció de la informació que es difon al lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors s’ha de fer fidelment, sense manipular-ne ni alterar-ne els continguts.
 • Quan la informació s’incorpori a documents o altres mitjans que es vendran o cediran de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publiqui o difongui en qualsevol suport, haurà d’informar els compradors i/o cessionaris, que la informació es pot obtenir de franc a través del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, tant abans que paguin qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posin a la seva disposició la informació agafada del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • La informació obtinguda del lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors podrà ser utilitzada per fer càlculs que després l’usuari difongui (per exemple, mitjançant ajustaments periòdics de les dades estadístiques o càlculs de taxes d’evolució).
 • Quan hi hagi vincles des de qualsevol lloc web al lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors o a qualsevol de les seves pàgines internes, les pàgines corresponents hauran d’aparèixer en una finestra independent i ser l’únic element a la pantalla (per exemple, no ha d’aparèixer dins del marc d’un altre lloc web).

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis respectant les condicions exposades. La Comissió Nacional del Mercat de Valors es reserva totes les accions legals que li puguin correspondre per tal d’exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

Seu electrònica / Registre electrònic

El servei de tramitació electrònica, a través de la seu electrònica / registre electrònic https://sede.cnmv.gob.es/ amb connexió des d’aquesta web, compleix la normativa vigent i, per tant, els documents presentats per aquest mitjà tenen la mateixa validesa jurídica que si haguessin estat presentats per qualsevol altre dels especificats en la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altra legislació i normativa concordant.

Protecció de dades de carácter personal

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, i més concretament, del Reglament general de protecció de dades (REGLAMENT [UE] 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1536912033491&from=ES, a continuació s’informa sobre la Política de protecció de dades de caràcter personal de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Es recomana als titulars de les dades personals que es tractaran, en la seva condició d’interessats, que llegeixin aquesta informació atentament en cada ocasió en què accedeixin a aquest lloc web perquè coneguin tots els aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals que podran facilitar a través del lloc web www.cnmv.es, així com a través de qualsevol altre mitjà o formulari disposat amb aquesta finalitat.

Aquesta Política de protecció de dades posada en coneixement de l’interessat suposa el compliment per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de la seva obligació d’informar l’interessat, d’acord amb el principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament que efectua la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre les dades de caràcter personal que l’interessat facilita a través dels formularis disposats en el lloc web, els propis de la seva navegació a través del lloc web i qualssevol altres dades que pugui facilitar a través de qualsevol altre mitjà o suport, així com dels drets que assisteixen l’interessat.

Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades facilitades és la Comissió Nacional del Mercat de Valors, CIF Q-2891005-G, carrer Edison, núm. 4, 28006 Madrid i telèfon 915851500.

L’interessat pot, si així ho desitja, dirigir-se a més al delegat de Protecció de dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través del correu electrònic dpd@cnmv.es o mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de dades al domicili de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Finalitat del tractament de les dades personals

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Comissió Nacional del Mercat de Valors per complir les obligacions legalment establertes que la concerneixen, així com la tramitació i gestió de sol·licituds, reclamacions, queixes, consultes, processos de selecció de personal, subscripció a programes d’educació, a notícies, publicacions, convocatòries, normativa, relacions amb proveïdors, informes estadístics respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels interessats en el lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Legitimació

El tractament de les dades d’interessats de caràcter personal es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a ella, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que caldrà prestar mitjançant una clara acció afirmativa.

Confidencialitat

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat es tractaran de forma confidencial i quedaran incorporades a l’activitat corresponent de tractament titularitat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A aquest efecte, adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les quals estan exposades.

Obligatorietat de facilitar les dades

Tret que en els formularis del lloc web als quals l’interessat accedeix es disposi el contrari, les dades sol·licitades en els formularis esmentats són d’emplenament obligatori i les estrictament necessàries per complir les finalitats establertes en aquests formularis. Per tant, la negativa a emplenar-les o fer-ho de manera incorrecta implica que no podran atendre’s les finalitats perseguides per aquests formularis i sol·licitades per l’interessat.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret que existeixi una obligació legal, entre les quals hi pot haver les comunicacions a autoritats administratives o judicials, al Ministeri Fiscal, a l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA), a altres reguladors i supervisors, a les comissions parlamentàries d’investigació i al Fons de Garantia d’Inversors.

Les dades personals únicament es podran posar en coneixement d’empreses que presten serveis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en virtut dels contractes per encàrrec subscrits per al manteniment i el funcionament correcte dels serveis i activitats de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En cas que els destinataris indicats en aquest apartat es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, les transferències internacionals de dades estaran degudament legitimades.

Drets dels interessats

D’acord amb la normativa de protecció de dades i amb els requisits, efectes i límits fixats en ella, l’interessat podrà exercir els drets següents davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors:

Retirar el consentiment prèviament atorgat.

Quan el tractament de les dades de l’interessat per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors estigui basat en el consentiment prestat, l’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això pugui afectar la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l’interessat en podrà revocar només un i no afectarà la resta.

Obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades que es duen a terme.

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar aquelles dades que consideri inexactes o incompletes.

Sol·licitar que se suprimeixin les seves dades quan la seva obtenció i tractament es basi en el consentiment de l’interessat.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’acord amb allò que es disposa en la normativa de protecció de dades, no podrà donar curs a les sol·licituds de supressió de dades quan aquestes s’hagin obtingut i tractat en compliment d’una obligació legal o d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Sol·licitar la limitació de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, en la forma i els termes previstos en la normativa de protecció de dades.

Oposar-se al tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

No ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Per exercir aquests drets, l’interessat ha de remetre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors un escrit signat per ell, adjuntant el seu DNI o qualsevol altre document que n’acrediti la identitat, a través de l’adreça de correu electrònic derechospd@cnmv.es.

En el cas que l’interessat consideri que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha vulnerat els drets de protecció de les seves dades personals, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat també podrà, amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, dirigir-se al delegat de Protecció de dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través del correu electrònic dpd@cnmv.es o mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de dades al domicili de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Cookies

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i a fi de facilitar-ne l’ús, el web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors utilitza galetes (fitxers que es guarden en el dispositiu de qui accedeix a determinades pàgines web amb l’objecte d’emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip) amb una finalitat tècnica i en la mesura imprescindible per al funcionament i visualització correctes del lloc web per part de l’usuari.

Les galetes utilitzades al web de la CNMV, totes pròpies, tenen una vigència temporal limitada i es fan servir per personalitzar l’experiència de navegació, així com per identificar i recordar l’usuari registrat a la secció de subscripcions a Comunicacions públiques d’entitats (sense dades de caràcter personal) i l’usuari que accedeix a la Seu Electrònica.

 • Cookies per ajustar l’idioma: aquestes galetes s’utilitzen per recordar l’idioma que l’usuari va utilitzar en la seva última visita al portal o a la Seu electrònica de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de manera que, en visites successives, es mostrin les pàgines en aquest idioma sense la necessitat d’interacció per part de l’usuari.
 • Cookies de registre: amb l’objecte de mantenir l’usuari identificat durant el procés de creació i modificació de la secció de subscripcions a “Fets rellevants” i en accedir a la Seu electrònica de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es genera cada vegada que l’usuari iniciï sessió. En el cas de subscripcions a “Fets rellevants”, s’emmagatzema la informació del correu electrònic introduïda i quan s’accedeix a la Seu electrònica de la Comissió Nacional del Mercat de Valors s’emmagatzema la data, l’hora i l’identificador de la sessió. Aquestes funcionalitats es poden suprimir amb l’opció de “Tancar sessió”; en aquest cas, la propera vegada que l’usuari torni a entrar caldrà que s’identifiqui mitjançant l’operació d’“Iniciar sessió”.
 • Cookies d’identificació: en el tràmit “IPP” (Informació financera intermèdia d’entitats emissores de valors admeses a negociació) de la Seu electrònica de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, s’emmagatzema el CIF, el tipus i el nom de l’entitat, el correu de contacte, l’usuari i el NIF de la persona associada a l’usuari utilitzats en iniciar sessió, necessaris per a l’operativa d’aquest tràmit.
 • Cookies de personalització: permeten que l'usuari accedeixi al servei amb algunes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuari, com, per exemple, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des de la qual accedeix al servei, la configuració d'accessibilitat que configuri, etc.

D’altra banda, per poder accedir a la Seu electrònica de la Comissió Nacional del Mercat de Valors caldrà que l’ús de galetes en el navegador no estigui deshabilitat i, en el cas del tràmit d’Informació financera intermèdia d’entitats emissores de valors admesos a negociació, l’usuari ha d’acceptar les condicions d’ús de cookies.

Els navegadors solen permetre a l’usuari configurar l’acceptació de les galetes desitjades. Normalment, aquests ajustaments es troben en l’opció “Preferències” o “Opcions” del menú del navegador. Per exemple:

 • Chrome: Configuració – Mostrar opcions avançades – Privadesa – Configuració de contingut (si vol més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador)
 • Firefox: Eines – Opcions – Privadesa – Historial - Configuració personalitzada (si vol més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador)
 • Internet Explorer: Eines – Opcions d’Internet – Privadesa – Configuració (si vol més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador)
 • Safari: Preferències – Seguretat (si vol més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador)
 • Safari: Preferències – Seguretat (si vol més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador)
 • Safari: Preferències – Seguretat (si vol més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador)