Webaren titularra

http://www.cnmv.es/ domeinua da Interneten, eta haren jabea Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala da (IFK: Q-2891005-G). Helbidea: Edison kalea, 4, Madril. Tel.: 915851500.

Edukien eta zerbitzuen erantzukizunetik salbuestea

Hedabide honen bitartez emandako informazioa, informazioa emateko baino ez da, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak eskubidea du osorik edo partzialki ezabatzeko edo eteteko, eta web honen edukia eta edukia aldatzeko aurretik abisatu gabe. Horrez gain, informazio hori ikusteko mugak ezar ditzake, edo ikusteko aukerarik ez eman.  Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren xedea da informazio honen kalitateari eustea eta eguneratuta izatea, eta huts teknikoek eragindako akatsak saihestea eta txikiagotzea. Hala ere, ez du bermatzen huts horiek direla eta zerbitzua ez etetea edo eragina izatea.

CNMVk ez du erantzukizunik hirugarrenek legezko behar bat betetzeko emandako eta bere erregistro ofizialetan gordetako informazio publikoaren egiazkotasunean. Informazio hori CNMVren erregistro ofizialetan gordetzeak, haien edukia finkatzen duten arauek eskatutako informazio guztia duela baino ez du onartzen.

Aurrekoaren ondorioz, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala ez da izango honako hauen erantzulea: hedabide honen bitartez emandako informazioan oinarrituta hartutako erabakiek eragindako kalteak; haien zehaztasunik ezak, ez aipatzeak edo akatsak; web hau edo kanpoko konexioa duen beste bat erabiltzeak dakartzan arazoak; web honetara sartzean erabiltzailearen softwarean edo hardwarean sortutako kalteak, edo web honetan emandako programen edo fitxategien deskarga. Bestalde, ez du bermatzen web gune honetan dagoen edozein informazio paperean argitaratutako dokumentuek duten informazio bera izatea, eta ez du izango erantzukizunik beste iturri bat moduan aipatuta agertzen den hirugarren pertsonek zabaldutako informazioan, edo beste web gune batzuetan agertzen diren esteketan eta beste web gune batzuen aipamenetan.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunearen edozein orrialdetako erabiltzaileek hara sartzean, klausula hau onartuko dute, edo edukiarekin ados egongo dira.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunearen edukien jabetza intelektuala

Web gune honetako orrialde guztietarako: Copyright © Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala, Madril, Espainia.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunean agertzen diren testuak, argazkiak eta haren bitartez ematen diren elementu grafikoak nahiz aurkezteko modua, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalarenak bakarrik dira, eta haiek guztiak zuzenean edo hirugarrenekin egindako akordioen bitartez ustiatzeko eskubide guztiak ditu.  Oro har, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ez du erabiltzeko lizentziarik edo baimenik ematen haren jabetza industrial edo intelektualeko eskubideen gainean edo haren web gunearekin zerikusia duen bestelako jabetza edo eskubidearen gainean, hirugarrenekin, idatziz, bestelako akordiorik egiten ez badu. Horrela, edozein unetan, bere web gunean argitaratzen den informazioa erabiltzeko baldintza hauek alda edo muga ditzake:

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunearen erabiltzaileek han zuzenean lortutako informazioa libreki erabil ditzakete, eta memoria lokalean (RAM) edo aldi baterako bestelako memoriatan kopiak egin ditzakete. Erabilera pribatuko kontsultak baino ez diren gainerako erabileretarako, baldintza hauek errespetatzen eta betetzen badira bakarrik izango duten erabiltzeko baimena:

 • Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gune honetan ematen den informazioaren banaketa edo kopia leialki egin behar da, edukiak manipulatu eta aldatu gabe.
 • Informazioa doan saldu edo lagako ez diren bestelako dokumentu edo baliabidetan jasotzen denean, edozein euskarritan argitaratzen edo ematen duen pertsona fisikoak edo juridikoak, informazioa Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunearen bidez kargurik gabe lor daitekeela jakinarazi beharko die erosleei edo lagatzaileei, edozein harpidetza edo prezio ordaindu aurretik, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunean hartutako informazioa haien esku jartzen duten bakoitzean.
 • Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunean lortutako informazioa, erabiltzaileak zabaldutako kalkuluak egiteko erabili ahal izango da (esaterako, datu estatistikoak aldizka doituz, bilakaera-tasak kalkulatuz).
 • Edozein web gunetatik Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren web gunera edo haren barruko edozein orrialdetara estekak daudenean, dagozkion orriak beste leiho batean agertu beharko dute, eta pantailan dagoen elementu bakarra izan beharko dute (esaterako, ezin da agertu beste web gune baten marko berean).

Erabiltzaileek web gune hau eta haren zerbitzuak azaldutako baldintzak errespetatuz erabiltzeko konpromisoa hartzen dute, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak beretzat gordetzen ditu dagozkion legezko ekintzak, baldintza ez betetzeak ekartzen duen edozein erantzukizun eskatzeko.

Egoitza elektronikoa / Erregistro elektronikoa

Izapidetze elektronikoko zerbitzuak, web honetatik konexioa duen egoitza elektronikoaren/erregistro elektronikoaren bidez https://sede.cnmv.gob.es/, indarreko araudia betetzen du eta, beraz, bide honetatik aurkeztutako dokumentuek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta horrekin bat datozen gainerako legeek eta arauek espezifikatuetako beste edozein bidetatik aurkeztutakoek besteko balioa dute.

Datu pertsonalen babesa

Datu pertsonalen babesari buruzko indarreko araudia eta, zehazki, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 ERREGELAMENDUA (EB), 2016ko apirilaren 27koa, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, 95/46 Zuzentaraua indargabetzen duena, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1536912033491&from=ES, betetzeko, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak Datu Pertsonalak Babesteko duen politikari buruzko informazioa emango da jarraian.

Interesdunak direnez, tratatuko diren datu pertsonalen titularrei gomendatzen zaie informazio hau arretaz irakurtzeko, webgune honetan sartzen diren bakoitzean, www.cnmv.es webgunearen edota horretarako ezarritako beste edozein formulario edo baliabide bidez emango dituzten datu pertsonalen tratamenduaren inguruko alderdi guztiak jakiteko.

Datuak babesteko politika hau interesdunari jakinarazita, gardentasun printzipioarekin bat etorriz Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak interesatuari berak, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak, interesdunak webguneko formularioen bidez, webgunean nabigatuta eta bestelako edozein bide edo euskarri bidez ematen dituen datu pertsonalen tratamenduaren gorabeherak eta baldintzen inguruko informazioa emateko duen betebeharra betetzen du, bai eta interesdunak dituen eskubideei buruzko informazioa eman ere.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna

Emandako datuen tratamenduaren arduraduna Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala da, IFZ Q-2891005-G, Edison kalea, 4, Madril, eta telefonoa, 915851500.

Nahi izanez gero, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete interesdunak, dpd@cnmv.es helbide elektronikoaren bitartez edo Datuak Babesteko ordezkariari idatzi bat bidalita, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren helbidera.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Datuen tratamenduaren helburua Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak legeak ezarritako betebeharrak betetzeko eta eskaerak, erreklamazioak, kexak, kontsultak, langileak hautatzeko prozesuak, Hezkuntza Programetako harpidetzak, berriak, argitalpenak, deialdiak, araudia, hornitzaileekiko harremanak, interesdunek Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren webguneko sartzeko dituzten ohituren eta bertako jardueraren inguruko estatistika-txostenak izapidetu eta kudeatzeko egiten duen jarduera bakoitzari dagokio.

Legitimazioa

Interesdunen datu pertsonalak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren legezko betebeharrak betetzeko tratatzen dira, interes publikoaren alde egindako misioak betetzeko edo horri esleitutako botere publikoak egikaritzeko, bai eta tratamenduaren xedeak horren baimena eskatzen duenean ere, ekintza afirmatibo argi eta garbi baten bidez aurkeztu beharrekoa.

Konfidentzialtasuna

Interesdunarengandik zuzenean jaso litezkeen datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren titulartasuneko dagokion jardueran sartuko dira, horretarako datuen segurtasuna eta horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo horietan baimenik gabe sartzea bermatuko duten neurri teknikoak eta antolamenduaren ingurukoak hartuta, teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta horiek eduki ditzaketen arriskuak kontuan hartuta.

Datuak emateko obligazioa

Interesduna sartzen den webguneko formularioek kontrakoa adierazi ezean, formulario horietan eskatutako datuak nahitaez bete beharrekoak dira, eta formulario horietan ezarritako helburuak betetzeok beharrezkoak. Beraz, horiek ez betetzeak edo oker betetzeak formulario horietako helburuak eta interesdunak eskatutakoak bete ezina ekarriko du.

Datuen kontserbazioa

Emandako datu pertsonalak horien helburua betetzeko eta helburuaren ondoriozko balizko erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira, bai eta artxibategi eta dokumentazio araudiak ezarritako aldietan ere.

Datuen jakinaraztea

Oro har, datu pertsonalak ez dira hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharrik ez badago, aginte administratibo edo judizialei, Ministerio Fiskalari, Balore eta Merkatuen Europako Agintaritzari (ESMA) beste arauemaile eta ikuskatzaile batzuei, Batzorde Parlamentario Ikertzaileei eta Inbertsiogileen Berme Funtsari jakinaraztea, besteak beste.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari zerbitzuak ematen dizkieten enpresei bakarrik jakinarazi ahalko zaizkie datu pertsonalak, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren zerbitzuei eta jarduerei eusteko eta horiek zuzen funtzionatzeko harpidetutako kontratuen ondorioz.

Atal honetan adierazitako hartzaileak Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egonez gero, nazioarteko datu-transferentziak behar bezala legitimatuta egongo dira.

Interesdunen eskubideak

Datuak babesteko araudiaren eta bertan ezarritako eskakizun, ondorio eta mugen arabera, interesdunak ondorengo eskubide hauek egikaritu ahalko ditu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren aurrean:

Aurren emandako baimena indargabetu.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak interesdunak emandako baimenean oinarrituta tratatzen baditu horren datuak, interesdunak edozein unetan indargabetu ahalko du emandako baimena, eta horrek ez dio eragingo, inolaz ere, aurrez egindako tratamenduen zilegitasunari. Aipatutako helburuetarako emandako baimenak independenteak dira; beraz, horietako bat bakarrik indargabetu ahalko du interesdunak, gainerakoei eragin gabe.

Bere datuen tratamenduen inguruko egiaztatzea eskuratu.

Bere datu pertsonaletan sartu.

Okerrak edo osatu gabeak derizkion datuak zuzendu.

Bere datuak ezabatzeko eskatu, horiek interesdunaren baimenarekin eskuratu eta tratatu badira.

Datuak babesteko araudiaren arabera, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ezingo ditu datuak ezabatzeko eskaerak bete, datuak legezko betebehar bat, interes publikorako misio bat edo Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari esleitutako botere publikoak egikaritzeko eskuratu eta tratatu badira.

Bere datuak mugatzeko eskatu, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzetakoren bat betetzen bada.

Datuen portabilitatea eskatu, datuak babesteko araudian aurreikusitako moduan eta terminoetan.

Bere datuak tratatzeari aurka egin, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzetakoren bat betetzen bada.

Bere datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izatea.

Eskubide horiek egikaritzeko, interesdunak berak sinatutako idatzi bat bidali behar du Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalera, bere NANa edo bere nortasuna egiaztatzen duen dokumenturen bat erantsita, derechospd@cnmv.es helbide elektronikoaren bidez.

Interesdunak uste badu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak bere datu pertsonalak babesteko eskubideak urratu dituela, erreklamazioa aurkeztu ahalko du Datuen Babeserako Espainiako Agentzian.

Aurrekoaren kaltetan gabe, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete interesdunak, Datuen Babeserako Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkeztu aurretik, dpd@cnmv.es helbide elektronikoaren bidez edo Datuak Babesteko ordezkariari idatzi bat bidalita, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren helbidera.

Cookies

Zerbitzurik onena eskaintzeko eta erabilera errazteko, cookieak erabiltzen ditu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren webguneak (hainbat webgunetan sartzen denaren gailuan gordetzen diren fitxategiak, ekipo horretatik egiten den nabigazioaren inguruko informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko), helburu tekniko batekin, ezinbestekoak baitira webguneak erabiltzailerentzat ongi funtziona dezan eta erabiltzaileak webgunea ikus dezan.

CNMVren webgunean erabiltzen diren cookieak propioak dira guztiak, iraupen mugatua dute, eta nabigazio-esperientzia pertsonalizatzeko erabiltzen dira, baita Entitateen jakinarazpen publikoen harpidetzen atalean (datu pertsonalik gabe) erregistratzen den erabiltzailea eta Egoitza Elektronikora sartzen dena identifikatzeko eta gogoratzeko ere. 

 • Hizkuntza egokitzeko cookiea: erabiltzaileak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Atarian edo Egoitza Elektronikoan egindako azken bisitan erabilitako hizkuntza gogoratzeko erabiltzen dira cookie hauek, ondorengo bisitetan orrian hizkuntza horretan ager daitezen, erabiltzaileak berriz aukeratu behar izan gabe.
 • Erregistro cookiea: “Gertaera garrantzitsuak” atala sortzeko eta aldatzeko prozesuan eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Egoitza Elektronikoan sartzean erabiltzailea identifikatuta edukitzeko, erabiltzaileak saioa hasten duen bakoitzean sortzen da. “Gertaera garrantzitsuak” ataleko harpidetzen kasuan, sartutako helbide elektronikaren informazioa gordetzen da, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Egoitza Elektronikoan sartzean, saioaren data, ordua eta identifikatzailea gordetzen dira. Funtzio horiek “Saioa itxi” aukerarekin ezaba daitezke; kasu horretan, erabiltzailea sartzen den hurrengo aldian, “Saioa hasi” aukeraren bidez identifikatu beharko du bere burua.
 • Identifikazio cookiea: Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Egoitza Elektronikoaren “IPP”ak (negoziatzeko onartutako baloreen Erakunde Jaulkitzaileen Bitarteko Finantza Informazioa) erakundearen IFK, mota eta izena, harremanetarako helbidea, erabiltzailea eta saioa hasitakoan erabilitako erabiltzailearekin lotutako pertsonaren IFZ gordetzen dira, beharrezkoak baitira izapide hori egiteko.
 • Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileari aukera ematen diote zenbait ezaugarri aurrez ezarrita edukitzeko, zerbitzura sartzen denerako. Ezaugarri horiek erabiltzailearen terminalean zehaztutako irizpideen araberakoak dira; besteak beste: erabili ohi den nabigatzailea, zer eskualdetatik atzitzen den zerbitzua, konfiguratutako irisgarritasun-ezarpenak, etab.

Bestalde, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Egoitza Elektronikoan sartzeko cookien erabilerak ez du egon behar desgaituta nabigatzailean, eta negoziatzeko onartutako baloreen Erakunde Jaulkitzaileen Bitarteko Finantza Informazioaren kasuan, cookien erabilera-baldintzak onartu behar ditu erabiltzaileak.

Nabigatzaileek gogoko cookien onarpena konfiguratzen uzten diote erabiltzaileari. Normalki, nabigatzaileko menuko “Lehentasunak” edo “Aukerak” aukeran egoten dira doikuntza horiek. Adibidez,

 • Chrome: Ezarpenak – Erakutsi aukera aurreratuak – Pribatutasuna – Edukiaren ezarpenak (informazio gehiago nahi izanez gero, Googleren arretara edo nabigatzailearen laguntza gunera jo beharko da)
 • Firefox: Tresnak – Aukerak – Pribatutasuna – Historia – Ezarpen pertsonalizatua (informazio gehiago nahi izanez gero, Mozillaren arretara edo nabigatzailearen laguntza gunera jo beharko da)
 • Internet Explorer: Tresnak – Interneteko aukerak – Pribatutasuna – Ezarpenak (informazio gehiago nahi izanez gero, Microsoften arretara edo nabigatzailearen laguntza gunera jo beharko da)
 • Safari: Lehentasunak – Segurtasuna (informazio gehiago nahi izanez gero, Appleren arretara edo nabigatzailearen laguntza gunera jo beharko da)
 • Opera: Ezarpenak – Pribatutasuna eta segurtasuna (informazio gehiago nahi izanez gero, nabigatzailearen laguntza gunera jo beharko da)
 • Edge: Ezarpenak – Ikus ezarpen aurreratua - Cookieak