Els criptoactius tenen una presència cada vegada més gran en el sistema financer, la qual cosa suposa reptes en l´àmbit de la protecció dels inversors, ja que actualment no hi ha una regulació completa al respecte que respongui adequadament als riscos que poden comportar aquests actius.

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, va introduir un nou article 240 bis a la Llei del mercat de valors per reforçar el marc legal de protecció dels ciutadans i inversors pel que fa a la publicitat de nous instruments i actius financers en l´àmbit digital. Concretament, s´atorguen a la CNMV competències per sotmetre a control administratiu la publicitat de criptoactius i se l´habilita per desenvolupar mitjançant circular l´àmbit objectiu i subjectiu, així com els mecanismes i procediments de control que s´aplicaran a les activitats publicitàries esmentades.

Fent ús d´aquesta habilitació, la CNMV elabora aquesta circular, que té per finalitat desenvolupar les normes, els principis i els criteris a què s´ha de sotmetre l´activitat publicitària sobre criptoactius, concretament delimitar l´àmbit objectiu i subjectiu d´aplicació, concretar l´activitat publicitària que ha de ser sotmesa a un règim de comunicació prèvia i fixar les eines i els procediments que s´empraran per fer efectiva la supervisió de l´activitat publicitària dels criptoactius.

Circular 1/2022 relativa a la publicitat sobre criptoactius

Circular 1/2022, de 10 de gener de 2022, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, relativa a la publicitat sobre criptoactius.

Formulari

Contacte

Podeu posar-vos en contacte amb la CNMV per resoldre dubtes sobre aspectes relacionats amb la Circular 1/2022 relativa a la publicitat sobre criptoactius a través de l’adreça de correu electrònic  controlpublicidadcriptos@cnmv.es.