Els inversors poden contractar la gestió de la seva cartera de valors amb una entitat autoritzada prestadora de serveis d´inversió.

A través del servei de gestió de carteres, l´entitat financera pot adoptar les decisions d´inversió que consideri més convenients. Per això, en subscriure un contracte de gestió de carteres, l´inversor ha de tenir clar que delega la presa de decisions d´inversió. Confia a l´entitat la selecció de productes, la presa de decisions d´inversió i l´execució d´operacions pel seu compte. Per tant, diposita un grau de confiança més gran que el que caracteritza les transaccions restants. Per aquest motiu, cal que l´inversor se senti segur que l´empresa comprèn les seves necessitats i circumstàncies concretes per poder comprar o vendre el producte o productes que li són adequats.

En aquest cas, igual que en l´assessorament, l´entitat s´ha d´assegurar que el servei d´inversió que li prestarà és adequat als coneixements, l´experiència, els objectius i la situació financera de l´inversor. Haurà de fer el test d´idoneïtat. Si l´entitat no disposa de les dades necessàries per completar aquest test, no podrà prestar el servei encara que el client ho sol·liciti. Per obtenir més informació sobre el test d´idoneïtat, consulteu la secció Decisions d´inversió.

L´entitat que té subscrit el contracte de gestió de carteres ha de remetre al client informació periòdica sobre la composició i valoració de les seves inversions, els rendiments i la seva comparació amb l´indicador de referència. En tot cas, l´ha d´informar mensualment quan la cartera gestionada presenti pèrdues a final de mes respecte al final del mes anterior i quan la naturalesa de les operacions o el risc inherent a aquestes exigeixin, per raons de prudència, proporcionar-li més informació.

El servei d´inversió de gestió de carteres comporta una comissió pròpia. És aconsellable que l´inversor se n´informi abans de contractar aquest servei.

A més, l´entitat financera li repercutirà altres comissions i despeses associades amb les operacions que hagi fet a la seva cartera. Haurà d´informar-ne de manera periòdica l´inversor, que podrà demanar-ne el detall.