Per contractar algun servei d´inversió, l´inversor ha de recórrer a les entitats autoritzades.Per contractar algun servei d´inversió, l´inversor ha de recórrer a les entitats autoritzades.

Poden prestar serveis d´inversió a Espanya les entitats següents: empreses de serveis d´inversió (societats i agències de valors [SV i AV], societats gestores de carteres [SGC], empreses d´assessorament financer [EAF] i societats gestores d´institucions d´inversió col·lectiva [SGIIC]), entitats de crèdit i entitats estrangeres autoritzades al territori espanyol.

Per saber quines entitats estan autoritzades, així com els serveis que pot oferir cadascuna i les tarifes màximes que poden aplicar, cal consultar els registres oficials de la CNMV. Si es tracta d´agents d´una entitat de crèdit, caldrà consultar el registre del Banc d´Espanya.

Les entitats autoritzades poden prestar als inversors els serveis d´inversió següents:

  • Recepció, transmissió i execució d´ordres per compte de clients en relació amb bons, accions i altres productes als mercats de valors.

  • Gestió discrecional i individualitzada de carteres d´inversió dels inversors que els ho hagin sol·licitat.

  • Col·locació d´instruments financers.   

  • Assessorament en matèria d´inversió.

I els serveis auxiliars següents:

  • Custòdia i administració de valors i productes financers per compte de clients.

  • Concessió de crèdits o préstecs als inversors perquè puguin dur a terme operacions sobre instruments financers sempre que hi intervingui l´entitat que ha concedit el préstec.

  • Assessorament sobre estructura de capital, fusions, etc.

  • Elaboració d´informes d´inversions i anàlisis financeres i altres formes de recomanació general relativa a operacions sobre instruments financers.

  • Serveis de canvi de divises, quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis d´inversió.

No totes les empreses que presten serveis d´inversió estan autoritzades per dur a terme totes les activitats. Per tant, l´inversor s´ha d´assegurar que l´empresa amb què opera està autoritzada per oferir-li els serveis que està demanant. Aquesta informació es pot consultar als registres oficials de la CNMV.   

Si no trobeu al registre oficial l´entitat que busqueu, és aconsellable que feu una consulta a la CNMV abans de decidir operar-hi.

Per facilitar als inversors la identificació de les entitats que operen sense autorització, el web de la CNMV ofereix, a la secció “Advertiments al públic” un cercador que permet localitzar-les de manera ràpida i directa

Per obtener més información, podeu consultar la  Guía sobre entitats no registrades.

El web de l´ Organizació Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) també inclou advertiments i alertes per a  inversors sobre aquest tipus d´entitats.