L´activitat internacional de la CNMV està centrada en la seva participació tant en les institucions que agrupen els reguladors i supervisors de valors (l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) i l´Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) - com en aquells grups de treball amb un component intersectorial (Comitè mixt [Joint Committee] de les Autoritats Supervisores Europees [ESA]) que agrupen banca, valors i assegurances en l´àmbit mundial i europeu, respectivament.

Aquestes institucions han guanyat una importància creixent com a conseqüència de les recents turbulències dels mercats, que han donat lloc a una crisi de dimensió supranacional i intersectorial que ha posat de manifest la necessitat de cooperació entre supervisors en l´àmbit internacional i de revisió de les normes rellevants per a l´eficiència i seguretat de l´activitat financera global.

La CNMV du a terme també una important tasca assessora i d´assistència a les autoritats espanyoles en la seva participació en les institucions de la Unió Europea: així, assisteix regularment, com a assessora de la Direcció General del Tresor i Política Financera, al Comitè Europeu de Valors i, conjuntament amb la Direcció General esmentada, participa en la revisió del dret societari i del mercat de valors comunitari.

Així mateix, ofereix assistència tècnica a la Comissió Europea en l´avaluació dels sectors financers de països candidats a integrar-se en la Unió Europea.

En l´àmbit iberoamericà, la CNMV col·labora estretament amb l´Institut Iberoamericà de Mercat de Valors (IIMV) en la tasca d´impulsar el progrés i la modernització dels mercats de valors a Iberoamèrica desenvolupant programes de formació i cooperació.

La CNMV participa, a més, en el Mercat Ibèric de l´Electricitat (MIBEL) - que es va constituir mitjançant un acord signat entre Espanya i Portugal el 2004, i en l´Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), per a la qual ha estat col·laborant molt activament en els treballs sobre Principis de Govern Corporatiu. Des del març de 2009, és també membre de l´Associació Mediterrània de Reguladors de Valors.

Madrid és, a més, centre de recepció d´algunes d´aquestes organitzacions; concretament de:

  • La Secretaria General de la IOSCO des del 2000
  • El PIOB (Public Interest Oversight Board) des del 2005.
  • L´Institut Iberoamericà de Mercat de Valors (IIMV).

Finalment, també és membre de l´Associació d´Agències Nacionals de Codificació (ANNA) i participa en les reunions de l´Organització Internacional per a l´Estandardització (ISO).