Cerca

BANCO DE SABADELL, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 5.626.964

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:16/11/2017

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:23/11/2017

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
DE LA RIVA REINA, RAMON Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030031
GARCIA BEATO, MARIA JOSE Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030027
GARCIA NAUFFAL, RAFAEL Directivo 07/03/2018
GUARDIOLA ROMOJARO, JAIME Directivo 26/09/2007 Ver Notificaciones anteriores de 2007091246
MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL Consejero 02/08/2017
MONTES GUELL, MIGUEL Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030029
ROVIRA MASACHS, ENRIC Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030032
TRESANCHEZ MONTANER, MANUEL Directivo 07/03/2018
VARELA MUIÑA, TOMAS Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030028
VENTURA SANTAMANS, CARLOS Directivo 07/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030030

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.