En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L´admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les Bases de les Convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits en aquestes. Els requisits exigits sempre han de ser degudament acreditats abans de la formalització del contracte laboral.

Informació relativa a processos de selecció
ReferènciaDescripcióEstat
01/22TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICASConvocatorias finalizadas
01/23TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, BAJO LA MODALIDAD DE PERSONAL LABORAL INTERINOConvocatorias finalizadas
02/22TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓNConvocatorias finalizadas
03/22TÉCNICO PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALESConvocatorias finalizadas
04/21TECNICOSConvocatorias finalizadas
04/22ADMINISTRATIVOSConvocatorias finalizadas
05/21TECNICOS ANALISTAS DE DATOSConvocatorias finalizadas
06/21SUBDIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD INTERNAConvocatorias finalizadas

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.