El Monitor d´intermediació financera no bancària (IFNB) té com a objectiu fer un seguiment del sector de les entitats no bancàries que duen a terme activitats d´intermediació financera. Concretament, l´estudi analitza l´activitat d´aquestes entitats, així com el nivell i l´evolució del risc que pot suposar per a l´estabilitat financera. Per fer-ho, es tracten les diverses tipologies d´entitats que pertanyen a aquest sector i s´avaluen alguns indicadors de risc convencionals.

Monitor d’intermediació financera no bancària
Any Semestre Document Document (en anglès)
2023 1 Monitor de intermediación financiera no bancaria 2023 1 Non-Bank Financial Intermediation in Spain 2023 1
2022 1 Monitor de la intermediación financiera no bancaria 2022 1 Non bank financial intemediation in Spain 2022 1
2021 1 Monitor de intermediación financiera no bancaria 2021 1 Non-Bank Financial Intermediation in Spain 2021 1
2020 2 Monitor de intermediación financiera no bancaria 2020 2 Non-Bank financial Intermediation in Spain 2020 2
2020 1 Intermediación financiera no bancaria en España 2020 1 Non-bank financial intermediation in Spain 2020 1
2019 2 2018- 2 Semestre 2019 2 2018 - 2 Semester 2019 2