L´informe presenta, en termes agregats, les característiques principals de les polítiques i pràctiques retributives que apliquen les societats que componen l´IBEX 35 als seus consellers, obtingudes de la informació inclosa a l´Informe Anual sobre Remuneracions del Consell (d´ara endavant, IARC) que publiquen aquestes societats. A l´informe s´analitza l´evolució dels imports destinats a la remuneració dels consellers; s´hi descriuen algunes de les característiques més comunes a l´hora de definir les polítiques de remuneració, així com els criteris que segueixen les societats per determinar-ne les quanties i l´assignació a cada tipologia de conseller. Inclou una anàlisi breu sobre el grau de seguiment del model unificat IARC i es completa amb un annex que conté les dades individuals de les companyies de l´IBEX.

Informe anual de remuneraciones de los consejeros de las compañías del IBEX 35
Año Document Document (en anglès)
2013  2013