EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
259 22/04/2016
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
BaiBaiBaiBaiBai
Ejecución de órdenes de clientes
BaiBaiBaiBaiBai
Negociación por cuenta propia
BaiBaiBaiBaiBai
Gestión de carteras
BaiBaiBaiBaiBaiBai
Colocación de instrumentos financieros
BaiBaiBaiBaiBai
Asesoramiento en materia de inversión
BaiBaiBaiBaiBai
Zerbitzu osagarriak
Zerbitzu osagarriakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Asesoramiento a empresas
BaiBai
Berezitasunak edo mugak
Zerbitzuak eta jarduerakAzalpenak
1. Servicio de recepción y transmisión de órdenes 2. Ejecución de órdenes por cuenta de clientes 3. Negociación por cuenta propiaRespecto de estos 3 servicios, engloban la actividad principal de la Sociedad de Valores que consiste en servicios de brokerage. Estos servicios de brokerage estarán especializados en contratación de instrumentos financieros de renta fija, fundamentalmente disstress incluyendo bonos y bonos de titualción. Asimismo transacciones con acciones de sociedades tanto cotizadas y no cotizadas.
Gestón de carterasse prestará el servicio de gestión de carteras tanto a profesionales del sector financeiro como aporfesionales del sector no financiero. Se prestará igualmente el servicio de gestión delegada por gestoras respecto de las carteras de IIc o IIL
Asesoramiento en materia de inversiónAsesoramiento a clientes profesionales y contrapartes elegibles en relación con instrumentos financieros de Renta Fija, fundamentalmente distress incluyendo bonos y bonos de titulación. Asimismo transacciones con acciones de sociedades tanto cotizadas y no cotizadas.
Asesoramiento a empresasAsesoramiento a clientes en relación a estructuras de capital, estrategia industrial y cuestiones afines
Tresna-kontuak
DeskribapenaBaiEz
Sozietateak funtsak mantendu ditu tresna-kontuetan eta kontu iragankorretan bere bezeroen izeneanSi

FINANTZA-TRESNEN ZERRENDA, 814/2023 ERREGE DEKRETUAREN 3. ARTIKULUAREN ARABERA:

 1. Balore negoziagarriak, halakotzat ulertuta ondare-edukiko edozein eskubide, edozein dela ere haren izendapena, baldin eta bere egituraketa juridiko propioagatik eta eskualdatze-araubideagatik finantza-merkatu batean trafiko orokortua eta inpertsonala izan badezake; barne daude balore negoziagarrien honako kategoria hauek, ordainketa-tresnak izan ezik:

  1. Sozietateen akzioak eta akzioen baliokide diren beste balore negoziagarri batzuk, bai eta balore horien ordezkari diren gordailuzainaren ordainagiriak ere.

  2. Bonuak eta obligazioak edo titulizatutako beste zor mota batzuk, balore horien adierazgarri diren gordailuzainaren ordainagiriak barne.

  3. Balore negoziagarri horiek erosteko edo saltzeko eskubidea ematen duten gainerako balore negoziagarriak, edo balore negoziagarri horiek eskudirutan likidatzea eragiten dutenak, erreferentziatzat hartuta balore negoziagarriak, dibisak, interes-tasa edo errendimenduak, lehengaiak edo bestelako indize edo neurriak.

 2. Diru-merkatuko tresnak, hala ulertuta diru-merkatuan negoziatu ohi diren tresnen kategoriak, hala nola Altxorraren Letrak, eta merkataritzako efektuak, ordainketa-tresnak izan ezik.

 3. Inbertsio kolektiboko instituzioen partaidetza eta akzioak, bai eta arrisku-kapitaleko erakundeenak eta inbertsio kolektiboko izaera itxiko erakundeenak ere, eta arrisku-kapitaleko europar funtsen, gizarte ekintzailetzako europar funtsen eta epe luzerako europar inbertsio-funtsen partaidetzak.

 4. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako interes-tasei buruzko akordioak eta finantza-tresna eratorrien bestelako kontratuak, balore negoziagarriekin, dibisekin, interes-tasa nahiz errendimenduekin, jaulkipen-eskubideekin edo bestelako finantza-tresna eratorriekin, finantza-indizeekin edo finantza-neurriekin lotuak, entrega fisiko bidez edo eskudirutan likida daitezkeenak.

 5. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako kontratuak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk –eskudiruz likidatu behar direnak edo, ez-betetzea ez den arrazoi bat edo kontratua hutsaltzea eragiten duten beste gertaera batzuk direla medio, aldeetako batek erabakita eskudiruz likidatu ahal direnak–.

 6. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta lehengaiekin loturiko eratorrien bestelako kontratuak, entrega fisiko bidez likida daitezkeenak, baldin eta merkatu arautu edo negoziazio-sistema aldeaniztun (NSA) batean edo kontratazio-sistema arautu (KSA) batean negoziatzen badira, non eta ez dagozkien KSA batean negoziatzen diren eta entrega fisiko bidez likidatu behar diren handizkako produktu energetikoei, 1227/2011 Erregelamenduaren (EB) 2. artikuluko 4. puntuan ematen den definizioaren arabera.

 7. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk, entregatze fisikoaren bitartez likidatu ahal direnak eta aurreko atalean aipatu ez eta merkataritza-xedeetarako bideratzen ez direnak, eratorritako beste tresna finantzario batzuen ezaugarriak dituztenak.

 8. Kreditu-arriskuaren transferentziarako tresna eratorriak.

 9. Diferentzien araberako kontratu finantzarioak.

 10. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta aldagai klimatikoekin, garraio-gastuekin nahiz beste inflazio-mota batzuekin edo beste estatistika ekonomiko ofizialekin lotuak, eskudirutan likidatu beharrekoak edo eskudirutan likida daitezkeenak aldeetako batek hala eskatuz gero, kontratua etetea dakarren ez-betetzeaz edo beste gertakari batez bestelako arrazoiren bat dela medio, bai eta artikulu honetan aipatu ez diren aktibo, eskubide, obligazio, indize eta neurriekin loturiko beste edozein kontratu eratorri ere, betiere beste finantza-tresna eratorri batzuen ezaugarriekin bat etorriz gero, kontuan hartuta merkatu arautu, NSA edo KSA batean negoziatzen diren.

 11. Europar Batasunean berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideak salerosteko araubidea ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urriaren 13ko 2003/87/CE Zuzentarauaren –Kontseiluaren 96/61/CE Zuzentaraua aldatzen du– baldintzekin bat eginez aitortutako unitateetan oinarritutako isurtze-eskubideak.