FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
77 10/11/1989
Servizos e actividades de investimento
Servizos e actividades de investimentoInstrumentosClientes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
RetallistasProfesionaisContrapartes elixibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Ejecución de órdenes de clientes
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Negociación por cuenta propia
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Gestión de carteras
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Colocación de instrumentos financieros
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Aseguramiento de instrumentos financieros
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Asesoramiento en materia de inversión
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Servizos auxiliares
Servizos auxiliaresInstrumentosClientes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
RetallistasProfesionaisContrapartes elixibles
Custodia y administración de instrumentos financieros
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Concesión de créditos o préstamos a inversores
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Asesoramiento a empresas
SiSiSi
Servicios relacionados con el aseguramiento
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Servicios de cambios de divisas
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
Servizos e actividades de investimento / servizos auxiliares sobre instrumentos non recollidos no artigo 2 do TRLMV (art. 142.2)
Servizos e actividadesInstrumentosClientes
RetallistasProfesionaisContrapartes elixibles
En los términos previstos en el artículo 63.3 de la LMV, Fineco Sociedad de Valores, S.A podrá prestar los servicios de recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento en materia de inversión y gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, sobre instrumentos no contemplados en el artículo 2 de la LMV, en especial Planes de Pensiones, Entidades de Previsión Social Voluntaria y depósitos bancarios.Planes de Pensiones, Entidades de Previsión Social Voluntaria y depósitos bancarios.SiSiSi
Actividades que supoñen a prolongación do negocio (art. 142.2 do TRLV)
ActividadesDetalleClientes
RetallistasProfesionaisContrapartes elixibles
Asimismo, en los términos previstos en el artículo 63.3 de la LMV, Fineco Sociedad de Valores, S.A Podrá realizar otras actividades accesorias que supongan prolongación de su negocio, cuando ello no desvirtúe el objeto social propio de la sociedad, tales como servicios de suministro de precios y otros datos asi como asistencia técnica a otras entidades relativa al conocimiento concreto de productos o mercados con el fin de facilitar la prestación de servicios a sus clientesSuministro de precios y otros datos así como asistencia técnica a otras entidades relativa al conocimiento concreto de productos o mercados con el fin de facilitar la prestación de servicios a sus clientesSiSiSi
Contas instrumentais
DescriciónSiNon
A sociedade mantén fondos en contas instrumentais e transitorias no nome dos seus clientesSi

LISTA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS S/ARTIGO 3 DO RD 814/2023:

 1. Valores negociables, entendendo como tal calquera dereito de contido patrimonial, calquera que fose a súa denominación, que pola súa configuración xurídica propia e réxime de transmisión sexa susceptible de tráfico xeralizado e impersoal nun mercado financeiro, incluíndo as seguintes categorías de valores negociables con excepción dos instrumentos de pagamento:

  1.º Accións de sociedades e outros valores negociables equiparables ás accións de sociedades e recibos de depositario representativos dos devanditos valores.

  2.º Bonos e obrigas ou outras formas de débeda titulizada, incluídos os recibos de depositario representativos dos devanditos valores.

  3.º Os demais valores negociables que dan dereito a adquirir ou vender os devanditos valores negociables ou que dan lugar a unha liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores negociables, divisas, tipos de xuro ou rendementos, materias primas ou outros índices ou medidas

 2. Instrumentos do mercado monetario, entendendo como tales as categorías de instrumentos que se negocian habitualmente no mercado monetario, como letras do Tesouro, e efectos comerciais, excluídos os instrumentos de pagamento.

 3. Participacións e accións en institucións de investimento colectivo, nas entidades de capital-risco e entidades de investimento colectivo de tipo pechado, así como participacións en fondos de capital risco europeos, fondos de emprendemento social europeos e fondos de investimento a longo prazo europeos.

 4. Contratos de opcións, futuros, créditos cruzados (swaps), acordos de tipos de xuro a prazo e outros contratos de derivados relacionados con valores negociables, divisas, tipos de xuro ou rendementos, dereitos de emisión ou outros instrumentos derivados, índices financeiros ou medidas financeiras que poidan liquidarse mediante entrega física ou en efectivo.

 5. Contratos de opcións, futuros, permutas (swaps), contratos a prazo e outros contratos de derivados relacionados con materias primas que deban liquidarse en efectivo ou que poidan liquidarse en efectivo á elección dunha das partes por motivos distintos ao incumprimento ou a outro suceso que leve á rescisión do contrato.

 6. Contratos de opcións, futuros, créditos cruzados (swaps) e outros contratos derivados relacionados con materias primas que poidan ser liquidados mediante entrega física, sempre que se negocien nun mercado regulado ou un sistema multilateral de negociación (SMN) ou un sistema organizado de contratación (SOC), excepto polo que respecta aos produtos enerxéticos por xunto, segundo a definición do artigo 2, punto 4, do Regulamento (UE) n.° 1227/2011, que se negocien nun SOC e deban liquidarse mediante entrega física.

 7. Contratos de opcións, futuros, permutas (swaps), acordos a prazo e outros contratos de derivados relacionados con materias primas que poidan ser liquidados mediante entrega física non mencionados no apartado anterior e non destinados a fins comerciais, que presenten as características doutros instrumentos financeiros derivados.

 8. Instrumentos derivados para a transferencia do risco de crédito.

 9. Contratos financeiros por diferenzas.

 10. Contratos de opcións, futuros, créditos cruzados (swaps), acordos a prazo e outros contratos de derivados relacionados con variables climáticas, gastos de transporte ou tipos de inflación ou outras estatísticas económicas oficiais, que deban liquidarse en efectivo ou que poidan liquidarse en efectivo a elección dunha das partes por motivos distintos ao incumprimeto ou a outro suceso que leve á rescisión do contrato, así como calquera outro contrato derivado relacionado con activos, dereitos, obrigas, índices e medidas non mencionados neste artigo que presentan as características de outros instrumentos financeiros derivados, tendo en conta, entre outras cousas, se se negocian nun mercado regulado, un SOC ou un SMN.

 11. Dereitos de emisión consistentes en unidades recoñecidas para os efectos da conformidade cos requisitos da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de outubro de 2003, pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Comunidade e pola que se modifica a Directiva 96/61/CE do Consello.