FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
77 10/11/1989
Serveis i activitats d'inversió
Serveis i activitats d'inversióInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Ejecución de órdenes de clientes
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Negociación por cuenta propia
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Gestión de carteras
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Colocación de instrumentos financieros
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Aseguramiento de instrumentos financieros
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Asesoramiento en materia de inversión
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Serveis auxiliars
Serveis auxiliarsInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Custodia y administración de instrumentos financieros
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Concesión de créditos o préstamos a inversores
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Asesoramiento a empresas
SíSíSí
Servicios relacionados con el aseguramiento
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Servicios de cambios de divisas
SíSíSíSíSíSíSíSíSíSí
Serveis i activitats d'inversió / serveis auxiliars sobre instruments no contemplats en l'article 2 del TRLMV (art. 142.2)
Serveis i activitatsInstrumentsClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
En los términos previstos en el artículo 63.3 de la LMV, Fineco Sociedad de Valores, S.A podrá prestar los servicios de recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento en materia de inversión y gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, sobre instrumentos no contemplados en el artículo 2 de la LMV, en especial Planes de Pensiones, Entidades de Previsión Social Voluntaria y depósitos bancarios.Planes de Pensiones, Entidades de Previsión Social Voluntaria y depósitos bancarios.SíSíSí
Activitats que suposen la prolongació del negoci (art. 142.2 del TRLV)
ActivitatsDetallClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Asimismo, en los términos previstos en el artículo 63.3 de la LMV, Fineco Sociedad de Valores, S.A Podrá realizar otras actividades accesorias que supongan prolongación de su negocio, cuando ello no desvirtúe el objeto social propio de la sociedad, tales como servicios de suministro de precios y otros datos asi como asistencia técnica a otras entidades relativa al conocimiento concreto de productos o mercados con el fin de facilitar la prestación de servicios a sus clientesSuministro de precios y otros datos así como asistencia técnica a otras entidades relativa al conocimiento concreto de productos o mercados con el fin de facilitar la prestación de servicios a sus clientesSíSíSí
Comptes instrumentals
DescripcióNo
La societat manté fons en comptes instrumentals i transitoris a nom dels seus clientsSi

LLISTA D'INSTRUMENTS FINANCERS S/ ARTICLE 3 DE L'RD 814/2023:

 1. Valors negociables, entenent com a tals qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la seva denominació, que per la seva configuració jurídica pròpia i el seu règim de transmissió sigui susceptible de tràfic generalitzat i impersonal en un mercat financer, incloses les categories de valors negociables següents, amb excepció dels instruments de pagament:

  1. Accions de societats i altres valors negociables equiparables a les accions de societats, i rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  2. Bons i obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  3. Els altres valors negociables que donen dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d'interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.

 2. Instruments del mercat monetari, entenent com a tals les categories d'instruments que es negocien habitualment en el mercat monetari, com ara lletres del Tresor, i efectes comercials, exclosos els instruments de pagament.

 3. Participacions i accions en institucions d'inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, així com participacions en fons de capital de risc europeus, fons d'emprenedoria social europeus i fons d'inversió a llarg termini europeus.

 4. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d'interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d'interès o rendiments, drets d'emissió o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic o en efectiu.

 5. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), contractes a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte.

 6. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic, sempre que es negociïn en un mercat regulat o un sistema multilateral de negociació (SMN) o un sistema organitzat de contractació (SOC), excepte pel que fa als productes energètics a l'engròs, segons la definició de l'article 2, punt 4, del Reglament (UE) 1227/2011, que es negociïn en un SOC i s'hagin de liquidar mitjançant lliurament físic.

 7. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic no esmentats a l'apartat anterior i no destinats a finalitats comercials, que presentin les característiques d'altres instruments financers derivats.

 8. Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.

 9. Contractes financers per diferències.

 10. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport o tipus d'inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte, així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en aquest annex, que presenten les característiques d'altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat, SOC o SMN.

 11. Drets d'emissió consistents en unitats reconegudes a l'efecte de la conformitat amb els requisits de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d'octubre de 2003 per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.