Els comptes anuals i els informes d´auditoria que les societats emissores han de dipositar en els registres oficials de la CNMV, en virtut del que disposen la Llei del mercat de valors i el Reial decret 1362/2007, de 19 d´octubre, es poden consultar en aquesta pàgina, amb les opcions següents:

  1. Consultar el Registre oficial dels comptes anuals auditats de les societats emissores de valors.
  2. Consultar la relació de societats emissores, l´auditoria de les quals presenti excepcions, amb indicació del l’impacte d’aquestes excepcions en els seus resultats i/o patrimoni. Per conèixer l’opinió literal de l’auditor, cal seleccionar l’opció 1.
  3. Consultar la publicació Resum de les auditories d´entitats emissores rebudes a la CNMV (excepte de les SICAV), per obtenir informació afegida sobre aquesta matèria.
  4. Consultar el Registre de comptes anuals auditats de les entitats no obligades per l´article 128 de la LMV.