ACERINOX, S.A.

Des d´aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l´emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d´octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 249.335.371

Of which:

   - attributable to shares: 249.335.371

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 07/08/2023

Date of publication on the website CNMV: 23/08/2023

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
AZPITARTE ZEMP, DANIEL Directivo 31/03/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015037177
FANJUL MARTIN, OSCAR Consejero 04/07/2016 Ver Notificaciones anteriores de 2016079359
FERRANDIS TORRES, MIGUEL Directivo 15/10/2013 Ver Notificaciones anteriores de 2013137015

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.