Inclúese nesta páxina unha listaxe dos folletos e suplementos que, tras seren aprobados por autoridades competentes de Estados membros da Unión Europea distintas da CNMV, se remitiron a esta coa notificación da súa aprobación, co fin de que os valores a que se refiren poidan ser obxecto dunha oferta pública de venda en España ou poidan admitirse a negociación nun mercado regulado con sede en España, en conformidade co artigo 25 do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2017, sobre o folleto que debe publicarse no caso de oferta pública ou de admisión á cotización de valores nun mercado regulado, e polo que se derroga a Directiva 2003/71/CE. Consonte o artigo 39 da Lei do mercado de valores, a CNMV non realiza procedemento administrativo ningún con relación aos documentos notificados por outras autoridades competentes.

Por intervalo de fechas de notificación (dd/mm/aaaa)
 
 
Por intervalo de fechas de aprobación (dd/mm/aaaa)