Cerca

29/05/2020(Des del tancament de la sessió)

  • 20:39
  • GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2044), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. con: ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.
  • 20:38
  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO INVERSIS, S.A., y de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., la modificación del Reglamento de Gestión de RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 840), al objeto de sustituir a GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora.

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’article 30 del Reglament d'IIC, aprovat per Reial Decret 1082/2012. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.