Cerca

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 541.080.000

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:27/05/2016

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:14/07/2016

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
CARBAJO JOSA, ALBERTO Directivo 02/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012032214
COLLANTES PEREZ-ARDA, CARLOS Directivo Esta notificación anula otras anteriores 07/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012033787
DUVISON GARCIA, MIGUEL Directivo 20/11/2017
PAGAN DIAZ, EVA Directivo 17/11/2017
RITUERTO MARTINEZ, ESTHER MARIA Directivo 02/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012032222
SECO GARCIA, ANDRES Directivo 16/11/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012158876

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.