Cerca

TELEFONICA, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 5.638.053.507

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:22/06/2021

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:29/06/2021

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ANSALDO LUTZ, GUILLERMO Directivo 04/08/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017093696
DE BEER , MARIANO Directivo 15/01/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018003806
FAINE CASAS, ISIDRO Consejero 03/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018037937
GUAL SOLE, JORDI Consejero 09/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018040038
VILA BOIX, ANGEL Directivo Esta notificación anula otras anteriores 29/12/2016 Ver Notificaciones anteriores de 2016140178

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.