Comptes anuals

Comptes anuals aprovats i informes d´auditoria dels dos últims exercicis.

Comptes anuals
Contingut 2021 2022
Comptes anuals

Estats financers intermedis

Estats financers intermedis
Contingut Document
Estats financers intermedis - Març 2023
Estats financers intermedis - Juny 2023
Estats financers intermedis - Setembre 2023

Pressupostos

El règim economico financer de la CNMV està regulat per l´article 19 de la Llei del Mercat de Valors, el text refós del qual ha estat aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d´octubre.

D´acord amb aquesta disposició, la Comissió Nacional del Mercat de Valors elabora anualment un avantprojecte de pressupost, amb l´estructura que indiqui el Ministeri d´Hisenda i Administracions Públiques, i el tramet a aquest perquè l’elevi a l´Acord del Govern i el remeti posteriorment a les Corts Generals, integrat en els pressupostos generals de l´Estat. En l´actualitat, la CNMV elabora un pressupost d´explotació, que consisteix en una previsió sobre el compte del resultat economicopatrimonial de l´exercici i un pressupost de capital, que és una previsió de l´estat de fluxos d´efectiu de l´exercici.

Davant del caràcter limitatiu dels crèdits dels pressupostos d´altres organitzacions públiques, les dotacions del pressupost de la CNMV tenen un caràcter estimatiu. Les variacions en el pressupost de la Comissió Nacional del Mercat de Valors les autoritza el Ministre d’Hisenda i Funció Pública quan el seu import no excedeixi d’un 5 %, i el Govern en la resta dels casos.

Pressupostos aprovats dels tres últims exercicis.

Pressupostos aprovats
Contingut 2021 2022 2023
Pressupost aprovat 

Execució del pressupost.

Execució del pressupost
Contingut Document
Execució del pressupost - Març 2023
Execució del pressupost - Juny 2023
Execució del pressupost - Setembre 2023

Període mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors
Contingut Document
Període mitjà de pagament a proveïdors - Octubre 2023
Període mitjà de pagament a proveïdors - Novembre 2023
Període mitjà de pagament a proveïdors - Desembre 2023

Informes de fiscalització

Informes de fiscalització
Contingut Document
Informe del Tribunal de Comptes de fiscalització de la gestió economicofinancera de la CNMV. Exercici 2013  informes de fiscalización ejercicio 2013
Al·legacions de l´entitat a l´avantprojecte d´informe de fiscalització de la gestió economicofinancera de la CNMV  alegaciones de la entidad