Cerca

Les fitxes de l'inversor són publicacions en petit format. Proporcionen una visió pràctica sobre aspectes concrets dels mercats de valors que tenen un interès directe i immediat per als inversors particulars.